Home Justisa Metas Dezenvolvimentu Sustentavel – Ligadu ho Asuntu Rai

Metas Dezenvolvimentu Sustentavel – Ligadu ho Asuntu Rai

1088
0

Metas Dezenvolvimentu Sustentavel – Ligadu ho Asuntu Rai

Meta1 – Halakon moris kiak no ninia forma sira iha ne’ebe deit

Tarjetu 1.4 – To’o iha 2030, garante katak feto no mane hotu-hotu,     partikularmente sira ne’ebe vulneravel, iha dereitu        hanesan ba rekursu ekonomia         sira, no mos iha asesu ba servisu           baziku, sai nain no kontrola ba rai ho   propriedade sira, iha eransa,      rekursu naturais, teknolojia apropriadu, servisu       finanseiru, inklui mikrofinansa.

Meta 2 – Halakon hamlaha, atinji seguransa aihan no hadiak nutrisaun, no mos    promove agrikultura sustentavel

Tarjetu 2.3 – To’o 2030, produtividade agrikultura sai doubru no lukru ba        produtor ki’ik ba ai-han sira, partikularmente feto,         ema indijena, agrikultur ninia          familia, pasturalista sira, peskador sira, inklui fo dalan ba asesu ho seguru no    hanesan ba rai, rekursu produtivu sira no inputs, koinesmentu no servisu finanseiru, merkadu no opurtunidade sira atu hetan valor adisional no empregu non-agrikultura.

Meta 5 – Atinji egualidade jeneru no hakbi’it feto hotu-hotu no mos labarik feto sira

Tarjetu 5.7 – Halo reforma hodi fo ba feto sira, dereitu ne’ebe hanesan ba         rekursu             sira ekonomia nian, no mos asesu hodi sai nain no kontrola ba       rai no formas    hosi propriedade seluk, servisu finanseiru, eransa no rekursu naturais, tuir          lei        nasional sira.

Meta 10 – Redus diegualidade iha nasaun laran no mos entre nasaun

Tarjetu 10.2 – To’o 2030, hakbi’it no promove inkluzaun sosial, ekonomia no             politiku ba ema hotu, la haree ba tinan, sexu, disabilidade, rasa, etnisidade,            orijin, relijiaun, ka statuta ekonomia ka statuta seluk.

Tarjetu 10.3 – Garante opurtunidade hanesan no redus diegualidade hosi          rezultadu, inklui halakon lei sira ne’ebe diskriminatoriu, politika sira, politika            sira, no pratika sira hodi promove lejislasaun ne’ebe apropriadu, politika sira    no asaun ne’ebe liga ho meta ida ne’e.

Meta 11 – Halo sidade sira no hela fatin sira sai inkluzivu, seguru, rezilente no        sustentavel.

Tarjetu 11.3 – To’o 2030, hasae inklusividade no sustenabilidade urbanizasaun            no kapasidade planeamentu no jestaun hela fatin ema nian ne’ebe partisipatoriu,   integradu, sustentavel iha nasaun hotu-hotu.

Meta 15 – Proteze, restaura no promove sustentabilidade uzu ba ekosistemas           teresterial, jestaun floresta ne’ebe sustentavel, kombate dizertifikasaun,            hases no hamenus degradasaun rai no hamenus lakon ba biodiversidade.

Tarjetu 15.1 – Garante konservasaun, restaurasaun no  sustentabilidade ba         uzu      ekosistemas be teresterial no iha rai nian           ho ninia servisu sira iha 2020,    partikularmente floresta sira,      raibokon sira, foho sira, no rai maran sira, tuir   obrigasaun sira ne’ebe hatete iha kontratu internasional sira, no halo asaun           kontinua bainhira persija to’o 2030.

Tarjetu 15.2 – To’o 2020, promove implementasaun hosi jestaun sustentavel ba           tipu floresta hotu-hotu, no to’o 2030, hamenus deflorestasaun, restaura ailaran ne’ebe degragadu no subtansialmente hasae aflorestasaun no reflorestasaun       globalmente.

Meta 16 – Promove sosiedade dame no inkluzivu ba dezenvolvimentu sustentavel, fo           asesu ba justisa ba ema hotu no harii instituisaun  efetivu, akuntavel  no inkluzivu iha nivel hotu-hotu.

Tarjetu 16.3 – Promove lei no orden iha nivel nasional no internasional no garante       katak ema hotu asesu iha hanesan ba    justisa.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here