Home Notisia Impase Politika Lori Desvantazen ba Dezenvolvimentu, OXFAM Husu PR Foti Desizaun Tuir...

Impase Politika Lori Desvantazen ba Dezenvolvimentu, OXFAM Husu PR Foti Desizaun Tuir Lei & Normas

949
0
OXFAM Timor-Leste halo konferensia imprensa. [Foto: Petir Liar | 06.02.2020]

Reportazen Zevonia Vieira 

Impase politika ne’ebe atual ne’ebe akontese tanba Orsamentu Jeral Estadu 2020 sumba ona iha Parlamentu Nasional, halo ema hotu preokupa. Ho situasaun ida ne’e, OXFAM Timor-Leste halo konferensia imprensa, hodi hatoo desvantazen bai ha prosesu dezenvolvimentu.

Partnership & Influencing Senior Manager iha OXFAM, Fernando da Costa ne’ebe sai portavoz iha konferensia imprensa ne’e katak Orsamentu Jeral Estadu [OJE] 2020 ne’ebe sumba, sei hasusar tebes dezenvolvimentu rai laran. Programa governu nian liu-liu iha dezenvolvimentu infrastrutura foun iha rural tenke suspende, dezempregu aumenta, rendimentu kada uma kain menus.  Prestasaun servisu baziku sira no mos ema idak-idak interpreta situasaun politika ne’e tuir sira nia prespetiva.

Liu hosi konferensia imprensa Fernand da Costa hateten atu normaliza situasaun politika rai laran, Prezidente da Republika presiza foti desizaun tuir Konstituisaun, Lei no Normas mak vigor iha Timor-Leste. Atu reforsa hanoin ida ne’e, OXFAM hakerek ona kartaa abreta ba Prezidente da Republika, iha loron 31 Janeiru 2020.

Hosi karta aberta ne’e OXFAM deseja Prezidente da Republika atu konsidera katak importante Prezidente da Republika kontinua loke komunikasaun intensivu ho parte relevante tuir Konstituisaun RDTL Art 6, alinea C ne’ebe defini katak nudas Estad “Defende no Garante demokrasia politika no partisipasaun populasaun nian iha rezolusaun problema nasional”. Prezidente asgura no reforsa fungsionamentu normal instituisaun demokratiku sira, tanba tuir Konstituisaun art.74, alinea 1, Prezidente da Republika mak Xefe Estadu garantia mos instituisaun nia fungsionamentu regular. Prezidente da Republika uza nia kompetensia tomak atu foti desizaun ida mak prudente.

“Ami husu ba Prezidente da Republika atu uza kompetensia tomak, atu foti desizaun ida mak prudente tuir Konstituisaun, Lei no Normas demokrasi nian, hodi solusiona situasaun politika ne’e, hodi lori fali konfiansa publiku nian ba estadu no governu. Desizaun ne’ebe foti bele kontribui ba hadiak vida ekonomia, hametin interdependensia instituisaun estadu nian no konsolidade liutan demokrasia iha Timor-Leste”, hateten Fernando da Costa iha edifisiu OXFAM Bidau, 06/02.

Fernando hatutan OXFAM nudar organizasaun sosiedade sivil mantein no kontinua suporta dezenvolvimentu iha nasaun ne’e, liu hosi programa sira mak OXFAM serbisu ba.

OXFAM nia vizaun iha Timor-Leste katak nudar paiz ida mak goza prosperiodade no igualdade, iha ne’ebe ema hotu, feto no mane ativamente partisipa iha proses dezenvolvimentu hodi goza ba bem-estar ne’ebe suli hosi prosesu dezenvolvimentu mesmu iha tempu krize.

OXFAM iha Timor-Leste parseria ho NGOs local, liu hosi pilar hanesan Vida Moris, Resiliensia no Dezenvolviment Inklusivu.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here