Home Notisia AJTL: Espera Liberdade Imprensa no Espersaun Iha Mundial no Sudeste Asiatiku TL...

AJTL: Espera Liberdade Imprensa no Espersaun Iha Mundial no Sudeste Asiatiku TL Kontinua Hetan Ranking Diak

656
0
Prezidente AJTL, Zevonia Vieira. [Foto:Francisco JDA | 10.08.2020]

Reportazen Adroaldo ‘Saretukau’

Sentru ba HAKTUIR realiza seminariu ho tema “Impaktu Lei Kriminalizasaun Defamasaun”, liu hosi seminariu ne’ebe realiza iha Aula HAK, Prezidente Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e (AJTL), Zevonia Vieira hateten AJTL nia pozisaun firme katak rejeita total esbosu ne’e, tanba sei hamate Liberdade imprensa no espresaun.

“Jornalista sira mak sei alvu iha lei ne’e sekarik aprova, tanba jornalista sira mak sei transmite informasaun sira hosi fontes sira, nune’e jornalista sira sai vitima ba iha Lei Kriminaliza Defamasaun (LKD)”,hateten Zevonia iha salaun HAK, 07/08.

Zevonia hateten index hosi Reporters Without Borders hatudu katak Liberdade imprensa no espresaun iha sudeste asiatiu tinan 2020, Timor kontinua hetan rangking ida, tanba demokrasia ne’ebe lao diak no Konstituisaun RDTL ne’ebe diak liu ona. Iha index mundial Timor tur iha rangking 78, ba Liberdade imprensa no espresaun no espera tinan oin nafatin hetan rangking diak .

“Ita tenke orgulhu ho ita nia demokrasia ne’ebe la kapas nosai ezemplu ba nasaun ditadura sira, tanba jornalista no sosiadade sivil sira hosi nasaun seluk, hakarak aprende hosi ita konaba Liberdade. Tenke orgulho tanba Ita nia Liberdade imprensa no espresaun rangking 1 iha sudeste asiatiku”, hateten Zevonia

Tuir Zevonia katak Lei Kriminaliza Defamasaun ne’e sei fo impkatu boot jornalista nia serbisu, liu-liu ba sira ne’ebe serbisu nudar jornalista investigador, tanba sira sei sensura sira nia an )self-censorship) iha sira nia artigu, tanba sira tauk atu koalia lia los no lakohi tama komarka.

Zevonia mos dehan esbosu ne’e rasik mos sei fo presaun boot ba grupu vulneravel no marjinal sira atu la brani atu koalia konaba insjutisa ne’ebe mosu iha sira nia moris, liu-liu feto vulneravel sira, tanba sira sei vulneravel liiutan iha kazu violasaun sexual no violensia bazea ba jeneru.

Data hosi Reporters Without Borders hatudu katak iha rangking 1 iha mundial ba tinan 2020 mak Norwegia, rangking 2 mak Finlandia, rangkin 3 mak Denmark, rangkin 4 mak Swedia no iha rangking 5 mak Holanda no rangking 180 ka ikus liu mak Korea de Norte

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here