Home Memoria Palmira Partisipa Manifestasaun 1991 Iha Jakarta, Konsege Hetan Kaer Hosi Polisia Indonesia

Palmira Partisipa Manifestasaun 1991 Iha Jakarta, Konsege Hetan Kaer Hosi Polisia Indonesia

925
0
Prisioneira Politika 19 Novembru 1991 iha Jakarta, Edite Palmira dos Reis. [Foto: Francisco JDA | 20.11.2020]

Reportazen Francisco JDA

“Ha’u ho Pedrito Vieira kaer iha Hotel Tamrin ne’e, tau ba kareta sulan ami loron tolu, iha dalan boot ida ho Joao Travolta konsege rona nafatin radio, tanba momentu ne’ebá situasaun regime Soeharto la iha manifestasaun ida ne’ebé kontra“. Palmira

Juventude Loriku Aswain komemora loron manifestasaun 19 Novembru 1991 ne’ebe halo iha Jakarta. Manifestasaun ne’e halao iha tempu ne’eba tanba timoroan iha Dili ne’ebe halao manistesaun iha 12 Novembru 1991 no ikus hamosu trajedia Santa Cruz

Prisioneira Politika 19 Novembru 1991 iha Jakarta,  Edite Palmira dos Reis ba Neon Metin haktuir istoria tempu uluk nian katak, bainhira masakre Santa Cruz akontese, hafanun grupu joven ne’ebé tama iha Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste (RENETIL) ho joven sira seluk ne’ebe la involve iha organizasaun mos husu ba malu katak sei halo manifestasaun iha Jakarta

“Antes loron hira kedas, ami toba iha Jakarta iha Losmen, ami ba finje lori bola, hodi bele joga no hein to’o momentu loron 19 organiza, atu hotu-hotu Kumpul iha ONU nia edifisiu, para atu komesa halo manifestasaun, bainhira ami ba ne’e la iha ema ida bolu, ami nia espontanidade, asaun saida mak atu halo hodi protesta masakre 12 Novembru tanba antes ne’e ami telefone  ba Timor maioria mak dehan lakon no mate, entaun ida ne’e frustrsaun boot ida ba ami estudante Timor ne’ebé eskola iha Indonézia” hateten prisioneira Politika, Edite Palmira dos Reis, iha eiz komarka Balide, 19/11.

Nia dehan to’o iha Nasoens Unidas nia edifisiu,  konsege halo manifestasaun Pasífiku kaer liman metin atu seguransa labele sobu maibe forsa naton ,entaun seguransa sobu manifestante sira no halai.

“Ha’u ho Pedrito Vieira kaer iha Hotel Tamrin ne’e, tau ba kareta sulan ami loron tolu, iha dalan boot ida ho Joao Travolta konsege rona nafatin radio, tanba momentu ne’ebá situasaun regime Soeharto la iha manifestasaun ida ne’ebé kontra.  Rona radio BBC no radio sira seluk katak, sira la hatene no deskoinese ami nia paradeiro, ami rona nafatin Joao Travolta nia radio iha meja okos, too ikus ema hatene ona ami-nia paradeiro, sira sulan ami loron tolu tiha, fahe ami ba inkeritu hotu, hafoin fahe mane no feto, ha’u ho kolega feto sira kuaze sai hosi sela iha loron 4 Dezembru kuaze semana rua”, tenik eis Prisioneira Politika 1991.

Relasiona ho era ukun-an nian, nia dehan joven ohin loron iha ambiente demokrasia, rekursu humanu iha area barak sei falta, sei presiza no husu joven sira prepara an  no kontinua luta ba buat hotu hanesan  pobreza, oinsá Timor-Leste atu sai di’ak, ne’e presiza kontribuisaun hosi joven sira.

Entertantu iha konferensia imprensa refere, Prezidente Comite 12 Novembru, Gregorio Saldanha hatete hafoin akontese Masakre santa Cruz kontinua kedas ho manifestasaun iha Indonézia, katak funu ne’e nakonu ho soliedariedade nasionál no hahú ho tempu naruk, hosi Timor- Leste to’o iha Jakarta, atu rekorda fali valores sira soliedariedade nian, voluntarismu, eroismu no sakrifisiu ne’ebé joven loriku aswain halo nunka para no halo nafatin, no kontinua luta.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here