Home Uncategorized Eleisaun Hili Membru KI Adia Tanba Presiza Kandidatu Jurista nian ida

Eleisaun Hili Membru KI Adia Tanba Presiza Kandidatu Jurista nian ida

1033
0
Eleisaun hili membru KI adia ba semana oin. [Foto: Francisco JDA | 11.01.2020]

Reportazen Francisco JDA

Ohin Parlamentu Nasionál (PN) la konsege halao eleisaun hodi hili reprezentante Parlamentu nain rua jornalista no jurista ba iha Conselho Imprensa (CI), tanba kandidatu uniku hosi bankada FRETILIN, ne’ebe nomeia Maria Agnes Bere hanesan Jurista retira, hosi bankada UDT -Frente Mudansa, Deonaia Da silva  la priense rekezitus tuir lei haruka.

Tuir lista kandidatura ne’ebé atu representante Parlamentu Nasionál ba iha KI mak hosi bankada CNRT aprezenta Expedito Loro Dias Ximenes,  bankada UDT-Frente Mudansa apresenta Deonaia da Silva maibé lista refere la tuir rekezitus ka estatutu Konselho Imprensa artigu 16, la permite funsionariu públiku, atu eleitu ba membru Konselho Imprensa, bankada PLP aprezenta, Jordao Anteiro Marques, no bankada FRETILIN aprezenta Maria Agnes Bere, ne’ebé  unika kandidata jurista maibé ikus mai retira

Prezidente Parlamentu Nasional, Anicetu Guterres iha intervensaun hatete katak, meja lamenta oituan, tanba lei ne’e ezije  tenki hili nain rua, entre nain rua ne’e ida tenke jurista, kandidatu hosi lista nain haat ne’e jurista nain ida de’it hosi  bankada FRETILIN mak retira tiha, entaun meja PN hanoin la bele kontinua tanba tenki iha kandidatu jurista no eleisaun tenke adia ba semana oin.

“Rajaun ida ohin atu eleze, ida tenki kandidatu jurista se la iha ita hein, maibé meja sei fo tempu semana ida de’it, segunda tenki halo duni eleisau, fo tempu ba bankada parlamentares aprezenta kandidatu jurista, fo enfaze liu ba kandidatu jurista”, hateten Prezidente Parlamentu Nasionál Anicetu Guterres iha PN, 11/01

Anicetu Guterres salienta katak eleisaun hili membru KI ne’e adia kleur tiha ona, durante fulan neen nia laran tanba ne’e segunda semana oin tenki halo agenda para eleisaun.

Iha Fatin hanesan deputadu bankada CNRT, Aderito Hugo husu bankada sira atu tau atensaun, tanba agenda ne’e iha ona  maibé la realiza no orgaun seluk eleje ona, hanesan asosiasaun sira no nain ba média sira, “se eleisaun ne’e adia nafatin ita impede atividade KI, iha situasaun ida ne’ebé KI hala’o hela serbisu atu konsolida seitor media, liuliu jornalista sira sai profesional no neutru iha nasaun nia laran”.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here