Home Notisia Prezidente Republika Promulga Alterasaun Dekretu Lei Konaba IQTL

Prezidente Republika Promulga Alterasaun Dekretu Lei Konaba IQTL

960
0
Prezidente Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo. [Foto: Media PR | 20.05.2021]

Reportajen Joselina dos Santos

Prezidente Repúblika PR, Francisco Guterres Lú-Olo, promulga alterasaun dahuluk ba Dekretu-Lei kona-ba Estatutu Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, I.P. (IQTL).

Prezidente Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo promulga ona alterasaun dahuluk Dekretu Lei konaba Estatutu Institutu Para a Qualidade de Timor-Leste, I.P (IQTL).

Liuhusi komunikadu imprensa ne’ebe Neon Metin asesu esplika katak alterasaun dahuluk ba Dekretu Lei ne’e hala’o ba kompozisaun órgaun sira no rekizitus ne’ebe kesi IQTL, aumenta númeru membru no konkretiza kompeténsia ne’ebé pertense ba órgaun sira IQTL ninian. Halao mós armonizasaun ekiparasaun ba kategoria titular kargu sira iha órgaun sira IQTL nian. Kláuzula Estatutu IQTL ne’ebé sai parte integrante husi Dekretu-Lei ne’ebé kria institutu nee mós sai sujeitu ba alterasoens

Iha komunikadu ne’ebe fo sai iha loron 13/09 hatutan mos katak entre artigu sira ne’ebé hetan alterasaun mak artigu 3 ne’ebé dehan katak IQTL bele hala’o serbisu territorialmente deskonsentradu. Ministru Turizmu, Komérsiu no Indústria mak sei tutela no iha kompeténsia nomea no ezonera Konsellu Administrasaun no Konsellu Fiskal IQTL, I.P (iha kazu nomeasaun no ezonerasaun Konsellu Fiskal,  Ministru Finansas mak tenke propoin).

Konsellu Administrasaun sei kompostu hosi prezidente ida, sekretáriu ida no vogais nain 3, nomeadu husi Ministru neebé tutela. Molok ida-nee, Konsellu Administrasaun kompostu hosi prezidente no vogais nain 2, nomeadu hosi Konsellu Ministrus, bazeadu ba proposta hosi Ministru tutela. Konsellu Fiskal sei kompostu hosi membru nain 3, nomeadu hosi Ministru tutela, bazeadu ba proposta hosi Ministru Finansas.

Molok ida-nee, Konsellu Fiskal kompostu husi membru nain-rua, nomeadu husi Konsellu Ministrus (ida indikadu husi Ministru Finansas no ida seluk husi Ministru Turismu, Komérsiu no Indústria neebé tutela ba institutu públiku nee).

Iha ámbitu kompeténsias ninian, Konsellu Administrasaun mai ho kompeténsias foun, mak hanesan, propoin ba Ministru tutela aprovasaun mapa pesoal, elabora pareseres, informasoins ne’ebé mak Ministru tutela solisita no ezerse poder disiplinar (artigu 9).

Prezidente Konsellu Administrasaun iha kompeténsia foun, inklui define orden traballu no reuniaun Konsellu Administrasaun nian no hato’o parser ba Konsellu Fiskal (artigu 13).  Kompeténsia foun ba Konsellu Fiskal mak fó pareser kona-ba akizisaun, arrendamentu, alienasaun no onerasaun bens imóveis, fó nafatin informasaun ba Konsellu Administrasaun kona-ba rezultadu verifikasaun no ezame ne’ebé mak hala’o no propoin ba Ministru tutela no ba Konsellu Administrasaun kona-ba promosaun auditoria esterna.

Instituto para a Qualidade de Timor-Leste, I.P sei organiza tuir departamentus haat: Departamentu Administrasaun, Departamentu Normalizasaun, Departamentu Metrolojia no Departamentu Kualifikasaun no Asuntus Internasionais. Dirijentes husi kada departamentu sei ekiparadu ho Xefe Departamentu. Molok alterasaun nee, dirijente sira-nee ekiparadu ho Diretores Nasionais.

Membru Konsellu Administrasaun no Konsellu Fiskal ekiparadu ho Diretores Nasionais no Prezidente Konsellu Administrasaun de’it mak ekiparadu ba Diretór-Jerál.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here