Home EduTek SEFOPE Fo Formasaun Ba Timoroan nain 23 Ne’ebe Sei Ba Australia Iha...

SEFOPE Fo Formasaun Ba Timoroan nain 23 Ne’ebe Sei Ba Australia Iha Tempu Badak

454
0
Diretór DNEE, Filomeno Soares. [Foto: Joselina | 13.01.2022]

Reportajen Joselina dos Santos

Governu Liu husi Serkretariu Estadu Formasaun Profesionál no Empregu, liu husi Diresaun Nasionál Empregu Exterior (DNEE), realiza formasaun kona-ba Pre-Departure Briefing (PDB) ba kandidatu traballadór timoroan hamutuk na’in 23, ne’ebé mak sei arranka  ba serbisu iha Australia iha fulan Janeiru no Fevereiru 2022 nia laran.

Hafoin seremonia Direitór (DNEE) Filomeno Soares hatete Governu liu husi Sekretáriu Estadu    Formasaun Profesionál no Empregu ohin komesa hahú ona eventu Pre-Departure Briefing ba kandidatu traballadór sira, ne’ebe maka prepara atu ba servisu iha Australia.

“Traballador sira ne’ebe mak atu aranka ba Australia iha tempu badak nia laran ne’e hamutuk ema na’in 23 kompostu husi  mane. Entre traballador sira ne’e na’in (6) sei aranka Iha dia  27 Janeiru no na’in 17 sei aranka iha dia 6 Fevereiru nia laran, nune’e sira hirak ne’e mak dadaun ne’e ita prepara sira tuir hela hela formasaun atu ba,” Dehan Direitór DNEE Filomeno Soares hafoin seremonia iha salaun ETDA, 13/01.

Nia dehan kampaña Australia nia kritériu maka traballadór sira tenke iha Koñesimentu lian  inglésés, no sira ne’ebé foun sira nia fiziku tenke tuir matadalan ne’ebé mak hatur ona iha programa Sessional Worker.

Iha Kriteria balun mós ba traballadór tuan sira, ne’ebe mak hetan serbisu ba dala 2 no dala 3 ne’e, tanba hetan konfiansa husi Kampaña Australia, liu husi sira hahalok no komportamentu ne’ebe mak sira hatudu, nune’ kompañia Australia buka oinsá atu bele manda fali sira nia naran ne’e mai, nune’e sira bele ba fali. Tanba empregador sira mak eskolla no mos sira nia kontratu masimu fulan 9 no minimu fulan 6 de’it.

Durante Iha situasaun Covid-19 Governu liu husi SEFOPE nunka halo mobilizasaun ba kandidata Traballadór Australia, maibe iha tinan 2022 hetan ona informasaun balun mós demanda  husi Australia, katak sira hanoin atu simu traballadór sira tuan no foun balun ne’ebe mak dadaun prepara atu arranka. Traballador sira ne’e kompleta ona Vasina AstraZeneca doze daruak nune’e bele arranka.

Iha Fatin hanesan traballadór Vitorino Graçia da Costa dehan ohin loron ne’e rona informasaun no akonsellamentu ba sira, atu mantein nafatin Australia ka iha kompañia ne’ebe sira serbisu ba, nune’e bele fo oportunidade ba kolega sira ne’ebe mak daudaun ne’e hein hela iha Timor.

“Ha’u ba Australia dala 4 ona inklui oportunidade agora ne’e ba dala 5 ona, i ha’u hanoin buat sira ne’e ita tenke pasiénsia, tanba tempu la’os de’it ba ema ida maibe ba ema barak, no ha’u hetan oportunidade ba dala 5 ne’e la’os tanba família maibe ita nia komportamentu serbisu ne’ebe maka iha Australia ka kompañia traballadór sira fo konfiansa,  mezmu ita baruk atu ba maibe sira haruka naran mai, entaun ita tenke ba nafatin. Maibe ida ne’e hanesan oportunidade di’ak hodi hadi’a ita nia familia no mos bele investe osan wainhira ita fila,” nia dehan.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here