Home Notisia Komunidade Iha Krarás Haksolok Bainhira Kandidatu PR Lamukan To’o Iha Sira nia...

Komunidade Iha Krarás Haksolok Bainhira Kandidatu PR Lamukan To’o Iha Sira nia Fatin

793
0
Lamukan koalia hela ho komunidade Kraras. [Foto: Santy | 07.03.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Komunidade sira iha Krarás Munisípiu Viqueque haksolok bainhira kandidatu Prezidente Republika ho númeru Sorteiu 12, Virgilio da Silva Guterres “Lamukan” to’o iha sira nia fatin, no komunidade ne’e husu ba Lamukan karik eleitu ba Prezidente Repúblika, tenki hadia povu nia moris.

Komunidade Krarás, Tomas de Araujo Pinto hateten sente kontenti kandidatu Prezidente Republika, Nu.sorteiu 12, Virgilio da Silva Guterres “Lamukan” to’o iha sira nia fatin maski la prepara buat ida hodi simu, kandidatu ne’e mai tanba nia hanoin rai Krarás.

“Ami kontenti bainhira kandidatu Prezidente Republika, Nu.sorteiu 12, Virgilio da Silva Guterres “Lamukan”. Ami la’os prepara buat ruma, maibé nia mai hanesan nee sinal di’ak ida ba ita, katak fó liman ba malu hodi hadia ita nia nasaun. kandidatu seluk seidauk to’o iha ami nia fatin.” Hateten Komunidade iha Kraras, Tomas de Araujo Pinto, iha Kraras, Munisipiu Viqueque, 6/3.

Tomas hatutan nia mai derepente mai iha ne’e, tanba nia hanoin tebes rai Kraras ne’e, tanba ruin ho raan tanba deit ukun-an,  la’os de’it iha rai Kraras maibé iha mós munisipiu seluk, ho ida ne’e nia to’o iha ne’e.

Nia rekomenda karik kandidatu ne’e eleitu ba Prezidente Republika, tenke hadia povu nia moris no nasaun ida ne’e nia moris, liuliu hadia estrada, edukasaun, saúde no agrikultura.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here