Home Notisia Adjunta PJR Informa Krime Kampaiña Eleitoral no Eleisaun Ba Xefe Estadu

Adjunta PJR Informa Krime Kampaiña Eleitoral no Eleisaun Ba Xefe Estadu

339
0
Adjunta Prokuradór Jeral Republika (PJR), Remizia de Fatima da Silva. [Foto: Santy | 29.03.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Adjunta Prokuradór Jeral Republika (PJR), Remizia de Fatima da Silva informa krime kampaiña eleitoral no eleisaun Prezidensial  ne’ebé  akontese iha loron 19 Marsu tinan ne’e ba Prezidente Republika (PR), Francisco Guterres Lú Olo.

“Hau mai informa de’it kona-ba krime eleitoral ne’ebé akontese durante eleisaun no mós kampaiña ninian.” dehan, Adjunta prokuradora jeral Republika (PJR), Remizia De Fatima da Silva ba Jornalista sira iha Palasiu Prezidensial Nicolau Lobato, Bairu-Pite, 28/3.

Adjunta Prokuradora jeral Republika (PJR), hateten, kazu ne’ebé akontese durante iha eleisaun krime eleitoral ninian iha Dili kazu 6, Baucau kazu 1. Ba prosesu sira kona-ba perturbasaun ba aktu eleitoral durante eleisaun ninian, prosesu sira ne’e hotu-hotu lori ona ba Tribunal. Prosesu sumariu maiória  hetan ona desizaun husi Tribunal tantu iha Dili no mós Baucau.

“Uniku kazu ida kona-ba perturbasaun aktu eleitoral iha Fomentu, so ida ne’e mak aprezenta ba primeiru Interrogatóriu, desizaun iha ona tanba akontesimentu ida ne’e la hanesan ho sira seluk, perturbasaun aktu eleitoral ho violensia no mós arma, tanba ida ne’e mak aprezenta primeiru Interrogatóriu ba faze investigasaun. No Rua mak kona-ba propaganda aktu eleitoral ida akontese iha Liquiҫa no mós akontese iha Bairu Grilhos, prosesu sei la’o hela.” Hatutan, Remizia De Fatima da Silva.

Aliende ida ne’e, Remizia De Fatima da Silva, relata mós Serbisu Ministeriu Publiku (MP) nian ba Kazu entrada ba prosesu normal territoriu nasional ne’ebé to’o agora kazu entrada mai iha tinan 2022 hamutuk 2750 agora reduz ba 2369, maioria pendentes barak liu iha prokuradoria Distrital Dili, depois tuir mai Baucau, no mós Oecusse.

Nia realsa tan kata, Ba kazu korupsaun ninian iha 108 prosesu pendentes, maibé proseu balun ne’ebé finaliza ona hela 105.

Nia dehan, Atualiza prosesu kazu pendente la’o iha Ministeriu Publiku iha nivél nasional no kazu korupsaun ne’ebé akontese hala’o investigasaun iha Gabinete Sentral Kombate Korupsaun (GCCC) iha Ministeriu Publiku.

Nia Haktuir, durante iha enkontru ne’e, Prezidente Republika, Francisco Guterres Lú Olo, fó hanoin katak serbisu tuir dalan lei nian, haree kazu sira ne’ebé pendente prosesu tuir dalan lei nian, Prezidente Republika sempre apoiu serbisu Ministeriu Publiku nian.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here