Home Notisia Lian Estudante no Professor Soibada ba Kandidatu PR, Tau Prioridade Ba Edukasaun

Lian Estudante no Professor Soibada ba Kandidatu PR, Tau Prioridade Ba Edukasaun

699
0
Estudante sira nia lian. [Foto: Santy | 10.04.2022]

Reportajen Santina Lucia da Costa

Estudante no Professor sira iha Eskola Ensino Basico Central Catolica, Nossa Senhora Aitara Soibada (EBCC) iha Munisipiu Manatutu, hato’o sira nia esperansa katak kandidatu Prezidente Republika na’in rua, ne’ebe mak eleitu tenke influensia governu tau prioridade ba  edukasaun , hadia sira nia eskola no dada bee-moos.

Ba Neon Metin Estudante EBCC Soibada, Zensia Maia Soares Quintão, idade 15, ho esperansa katak,  kandidatu Prezidente Republika ne’ebé mak eleitu tenki tau matan ba eskola katolika Soibada, tanba agora dadaun eskola nia kondisaun gravé.

“Husu ba kandidatu Prezidente Republika koalia ho Governu atu hadia ami nia eskola no material eskola nian hodi nune’e ami bele kontenti bainhira tuir materia.” Esperansa estudante Eskola EBCC Soibada, iha Soibada, Kinta-Feira, 7/4.

Estudante, Zensia Maia Soares Quintão, hateten,  Nu’udar estudante,  senti triste tanba rai rahun barak, tinan barak ona seidauk hadia hela de’it. Kleur ona eskola nia kondisaun aat hanesan plafon mós dodok no monu hotu ona, kalen mós monu hotu ona. Ai sira mamar hotu ona, bainhira anin boot  halai sai tanba  tauk.

Kona-ba Bee-moos, Zensia Maia Soares Quintão, dehan, Bee-moos laiha, banhira ba hariis fatin senti triste, tanba hariis fatin mós kondisaun ladi’ak, iis, fó impaktu ba  saude.

“Avo sira bainhira tun kampaña promesa buat barbarak sira ne’e tenki kumpri, labele koalia de’it iha kampaña depois sai tiha ba prezidente la kumpri promesa sira ne’e.” Tenik, Zensia Maia Soares Quintão.

Iha Fatin hanesan, Estudante Gabriel da Conceicão, idade 14, klasse 3, ho esperansa katak, kandidatu Prezidente Republika na’in rua, karik ida mak eleitu ba Prezidente Republika, tau matan ba  eskola katolika soibada.

“Ami senti triste tanba ami hala’o prosesu aprendizajen, bainhira udan ami labele tuir materia, professor sira mós labele tama, tanba bee tama de’it. Bee-moos  laiha, araska.” Hateten, Estudante Gabriel da Conceicão.

Estudante, Filomena da Costa Dias, idade 14,  ho Esperansa katak,  Nu’udar estudante husu ba Prezidente Republika foun atu tau matan ba sira nia eskola, ho kondisaun eskola ida agora dadaun ladun di’ak. No hadia kampu Futebol, Vollybal no Basktet nian.

“Bainhira udan, ami labele tuir materia sira tanba udan tama de’it iha sala laran, kalen, treplex sira mos dodok hotu ona. Ami senti triste bainhira udan ami labele eskola, tanba udan boot, no mestri sira mos labele tama. Kona-ba desportu, durante ne’e ami laiha kampu hodi nune’e halimar bola”, dehan Estudante Filomena da Costa Dias.

Nia akrsenta tan katak, “Bee-moos laiha, bainhira ami ba hariis fatin hanesan feto triste no moe, tanba hariis fatin ladun di’ak ba ami.”

Entretantu Professor Napoleão da Silva Sarmento, idade 48, ho Esperansa katak, Kandidatu Prezidente Republika na’in rua ne’e mesak Timoroan de’it, la’os ema estranjeiru, entaun eleisaun mai ne’e ida ne’ebe mak sai Prezidente Republika mos tau matan ba povu Timor.

“Ami nia hakarak sai prezidente ida ne’ebe tau matan ba ita nia povu, labele sai prezidente ida ne’ebe ladun iha interese fali ba ita nia povu.” dehan, Professor Napoleão da Silva Sarmento.

Professor Napoleão da Silva Sarmento,  preokupa liu iha eskola katolika Soibada,  tanba eskola ne’e indonesia nian, indonesia mak halo ita uza de’it, maibe ohin loron sala sira ne’e dodok hotu, ita haree araska iha prosesu aprendisajen ne’e difikulta uituan, sé obriga nafatin hanesan ne’e de’it la kleur plafon sira ne’e hanehan professor no estudante sira.

Nia rekomenda Prezidente Republika nu’udar Xefe Estadu entre sira na’in rua ida ne’ebé mak povu tau konfiansa, hakarak ba oin ne’e iha nafatin koordenasaun entre xefe estadu ho xefe governu, atu haree povu nia moris, liuliu iha area edukasaun, koalia Governu liliu Ministeriu Edukasaun hodi tau matan hotu ba eskola sira iha territoriu Timor-Leste.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here