Home Notisia PDHJ Konsidera Partidu Falla Konvense nia Militante Haktuir Kompromisu...

PDHJ Konsidera Partidu Falla Konvense nia Militante Haktuir Kompromisu Ne’ebe Tau Iha Paktu Unidade Nasional

928
0
Prezidente KI, Virgilio Guterres. [Foto: Copyright KI | 29.01.2021]

Reportajen David da Costa

Provedoria Dos Direitos Humanos E Justiça, Virgílio da Silva Gutrres “Lamukan” hateten,Rezultadu monitorizasaun Ekipa PDHJ ba atividade kampanha eleitoral hahú husi loron 19 Abril to’o loron 1 Maiu iha teritóriu nasional  (munisípiu 13 no RAEOA) konsege identifika faktu sira ne’ebé komete husi partidu polítiku nia emar sira maka hamosu violensia.

Iha konfrontasaun entre adeptu partidu politiku nian ne’ebe mosu durante periudu kampaña. Konfrontasaun ne’ebe implika violência ne’ebe mosu iha loron sira ne’ebe partidu politiku sira hahu sira nia kampaña. Autoridade segurança sira halo intervensaun hodi hapara konfrontasaun, maski konfrontu ne’e resulta ema balun sai vítima (kanek). Konfrontasaun sira ne’e prova katak partidu politiku sira falla atu konvense sira nia militante sira haktuir kompromisu ne’ebe tau iha Paktu Unidade Nasional ne’ebe sira nia representante partisipa no asina iha nível munisipiu.

“Insidente konfrontasaun ne’ebe PDHJ identifika maka Militante partidu CNRT ne’ebe fila husi kampaña iha Viqueque, hetan tuda iha area Loihunu, Ossu, iha 21 abril, mais ou menos tuku 08:30 kalan. Insidente ne’e resulta ema ida kanek tanba hetan tuda iha ulun,” dehan Provedoria Dos Direitos Humanos E Justiça Virgílio da Silva Gutrres “Lamukan”, iha komunikadu Imprensa ne’ebé Neon Metin Asesu ohin, Tersa 16/05.

Nune’e  PNTL Eskuadra Ossu halo kedas intervensaun hodi hapara konfrontu. Tuir informasaun hosi Komandante PNTL Eskuadra Ossu ba equipa monitorizasaun PDHJ, sira lori kedas ema ne’ebe hetan kanek ne’e ba halo tratamentu iha Sentru Saude Posto Ossu. Infelizmente PNTL la konsegue identifika suspeitu.

Nia esplika liu tan, Militante partidu CNRT na’in 4 (haat) hetan tuda iha Suco Macadique, Uatu-lari. Informasaun kona-ba incidente ne’e, equipa monitorizasaun PDHJ hetan hosi Diretor CNE Viqueque. Komandante PNTL Munisipiu Viqueque konfirma ba equipa monitorizasaun katak, kazu 2 (rua) ne’e (Loihunu ho Macadique) rejista ona no iha ona faze rekolla informasaun hodi identifika suspeitu;

Enkuantu Iha 24 abril, ema balun hatun partidu CNRT nia estandarte/bandeira iha área Qiuqole-Teinae-Naemeco, RAEOA. La iha konfrontu fíziku entre massa. Autoridade seguransa, Polisia Investigasaun RAEOA hahu ona rekolla informasaun hodi halo averiguasaun.Alende ne’e mós, Iha 28 abril, Militante Fretilin nain ida (1) hetan tuda no kanek iha Suco Wee Soru Postu Uati-Lari depois tuir mini Kampaña Partidu Fretilin ho nune’e Militantes Partidu Fretilin tuda uma Militantes Partidu CNRT mais ou menus uma hotu (7) maka hetan konforme informasaun husi Chefe Suco.

Nune’e mós PDHJ mos indetifika  Partidu politiku sira, husi partidu boot to’o kiik, la konsistente ho sira nia orariu kampaña. Komísiu, mini-kampaña no kampaña husi uma ba uma (door to door) hosi partidu politiku sira ne’ebe ajenda ona tuir orariu, barak kansela teki-teki de’it la ho justifikasaun. Kanselamentu teki-teki ne’e nia konsekuensia, leinde viola sidadaun sira nia direito atu hetan informasaun, difikulta mos esforsu equipa observador no monitor sira atu hala’o sira nia knaar. Orgaun eleitoral hanesan CNE no instituisaun observador nasional no internasional sira, inklui autoridade seguransa mos tenki altera sira nia planu hodi hala’o sira nia knaar. 

Ho faktu sira ne’ebe mak PDHJ rekolla iha leten hosi 19 Abril toó loron 1 Maiu 2023, Provedor Direitos Humanos e Justiça, husu ba orgaun eleitoral sira, CNE no orgaun kompetente sira atu hola medida nesesaria hodi rezolve hahalok sira ne’ebe konstitui krimi eleitoral

No PDHJ mós apela ba líder partidu politiku sira atu orienta nia militante no adeptu sira hodi hakribi violência. Partidu politiku sira iha responsabilidade politika no sosial atu harii sosiedade ida ne’ebe dame no fraterna

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here