Home Analisa Megalomania No Ninia Efeitus Negativus Sira

Megalomania No Ninia Efeitus Negativus Sira

1929
0
Carlos da Silva L. F. R. Saky, Fundador RENETIL ho Neon Metin

By: Carlos da Silva L. F. R. Saky

Ita luta ba libertasaun ba Timor-Leste ita mehi atu Timor ida ukun-an atu ema hotu moris livre, laiha tan ema halo manipulasaun no esplorasaun ba malun, moris iha ambiente demokratiku no hotu-hotu iha direitu no oportunidade hanesan, laiha perseguisaun ba malun tanba politika, etnia, rasa ka relijiaun, ema hotu moris hanesan, iha justisa, iha toleransia no solidariu ba malu, haree malu hanesan maun ho alin, laiha odiu ho vingansa, ema hotu moris hamutuk iha dame no respeita malu, maski iha diferensa opiniaun. Ita mos hakarak sosiedade Timor ida kritiku, kritiku hanesan iha tempu rezistensia hasoru okupasaun Indonezia nebe halo violasaun oioin hasoru direitus fundamentais timor-oan sira nian, atu iha politika, ekonomika, militar, sosial no kultural. Sosiedade ida kritiku importante tebes hodi halo kontrolu sosial atu labele mosu atitude sira nebe la-serve ba ukun-an no demokrasia.  

Tinan 20 resin ona ita ukun-an, maibe atitude sira nebe kontra ita nia konxiensia no kontra idealizmu ukun-an nian, ohin loron moris hamutuk hela ho ita, maibe ita labrani kritika ka kombate. Atitude sira ne’e balun mak hanesan “megalomania”, “demagogia”, narcisismo”, “chavenismo”, “racismo”, “impunidade”, “autoritarismo”, “populismo político”, “oligarquia”, “infatilismo político” “oportunismo político”, “seguidismo” no  subserviente”, nebe mos hanesan inimigu boot luta libertasaun nian. Pratika ka atitude sira ne’e, barak ka uituan, ohin buras hela iha ita nia sosiedade nia laran. Atitude sira ne’e mos kontribui hotu ba halo ita nia povu moris iha susar no kiak nia laran, iha injustisa no ignoransia nia laran, barak moris marjinalizadu, eskluidu, laiha empregu, barak lakon ninia valores no dignidade.

Ita barak mak hakilar “a luta continua!”, maibe “a luta continua” kona-ba saida lahatene. Balun hakilar “a luta continua”, maibe hakilar de’it husi “zona aman” nia laran, tauk sai husi zona ne’e. Seluk okupadu ho kidan sa’e hela, okupadu ho ninia luta “kose-kose nanal” nian.

Iha artigu ida ne’e, ko’alia kona-ba megalomania ho ninia efeitus negativus sira ba demokrasia no povu. Pontus sira seluk sei aborda ida-idak iha artigu ida-idak nebe sei publika tuir mai.

Megalomania mak termu ida nebe uza hodi deskreve kondisaun psikolojiku ida iha nebe ema ida iha obsesaun ba ninia grandeza ba an rasik ka ninia kebesaran diri sendiri, ba poder, ka grandiosidade excessiva ka keagungan yang berlebihan. Individu nebe sofre megalomania sente no iha vizaun nebe aas tebes kona-ba nia an rasik no dala barak fiar katak nia mesak mak iha kapasidade, intelijensia (matenek) ka interesses extraordinarias. Nia hakarak ema seluk haree no trata nia hanesan nia sente konaba nia-an ka haree nia-an rasik. Nia hakarak ema hotu tenki rekuinese nia no ema hotu nia atensaun tenki ba nia. Karateristika balun husi ular aat megalomania mak hanesan tuirmai:

1.     Delirio grandiosidade: Katak ema ne’e iha fiar ka iha konviksaun nebe aas ba ninia grandeza ba an rasik, haree hanesan hit-an liu tiha fali realidade ka prestasaun ou realizasaun loloos sira nebe iha. “Delirio” ka “delíriu” refere ba estadu mental ida karaterizadu husi perturbasaun iha kognisaun, persepsaun no pensamentu.  “Delirio” ne’e bele involve fiar ka krensa falsa sira, konfuzaun, dezorientasaun no difikuldade hodi mantein atensaun koerente ba realidade. Ho liafuan badak fiar ba buat boot ida, maibe buat boot ne’e falsu, latuir realidade nebe iha;

2.     Sentimentu ba interesses pessoais nebe excessivu: Foku excessivu ba interesses, susesus ka superioridade pessoal. Nia sente-an nia maka’as liu ema hotu, nia reklama buat hotu hanesan nia halo mesak, sein ema seluk. Nia haluha tiha katak susesu nebe iha la’os susesu pessoal, maibe susesu koletivu tanba ema barak kontribui no ema barak sakrifika-an ba susesu ida ne’e;

3.     Ladun iha empatia: Iha difikuldade atu sente ka komprende sentimentu ema seluk nian, tanba foku prinsipal ba an rasik. Maibe megalomano balu iha empatia, balun uza meius hotu-hotu, inkluindu hatudu nia empatia, maski falsu, hodi prezerva ninia imajen hodi ema bele haree nia nafatin hanesan ema extraordinaria ida, hodi lori ema hotu hodi bele hanoin katak so nia de’it mak bele halo ida ne’e ka ida neba, ema seluk labele;

4.     Fantazia ba poder no lideransa: Pensamentu ka fantazia nebe relasiona ho poder nebe boot tebes, susesu sira nebe extraordinarias, ka pozisaun lideransa nebe la-realistiku. Buat hirak ne’e hotu halo ema megalomano ida, hakarak iha leten de’it, hakarak superior liu ema hotu. Fantazia ida excessivu ne’e, halo megalomano ida haree ema seluk la’os hanesan sujeitu, maibe hanesan objetu ka hanesan instrumentu nebe la-aas liu nia ka laboot liu nia. Espressaun nebe ita baibain rona mak “sira iha ha’u nia sapatu okos” no sst., tanba nia sente an, nia mak boot liu hotu.

Tanba sa mak tenki kombate lider politiku sira ho hahalok ka karater megalomania? Lider megalamano, ka ema nebe sofre megalomania, iha efeitu negativu ba povu ka ema sira iha nia sorin-sorin no ba demokrasia. Impaktu negativu balun husi lider megalomano sira bele hamosu situasaun sira hanesan tuirmai:

1.     Dezigualdade no Opressaun: Lider nebe megalomano iha tendensia haforsa sistema nebe lori benefisiu ba-an rasik ka nia grupu, husik hela povu ho dezigualdade ekonomika no sosial. Karater megalomaniak ne’e iha hakarak ida excessivu ka liu limites ba ukun no sente-an boot mesak, ida ne’e bele husik hela efeitus negativus iha povu no kauza dezigualdade ekonomika no sosial. Karater megalomanik bele dudu lider hodi foku liu ba interesses no satisfasaun ba nia-an rasik, bele liu husi halibur riku, konsolidasaun ba poder, ka aktus autoritarius sira nebe kontra prinsipius no valores sira demokrasia nian. Buat hirak ne’e sei kauza dezigualdade iha distribuisaun ba rekursus no oportunidades ba povu. Maibe importante hanoin nafatin katak kada situasaun politika kompleksu, no efeitu husi lideransa megalomaniak bele varia depende ba fator oioin, inkluindu kontestu politika, politika nebe aplikadu, no reasaun husi sosiedade ka povu. La’os lider hotu-hotu nebe iha karater megalomaniak automatikamente husik hela le’ut dezigualdade. Maibe, estudus sira istoria nian, no siensia politika hatudu katak aktu lider nebe autoritariu liu no obsekadu ho poder pessoal dala barak kontribui ba dezigualdade no instabilidade sosial. Tanba ne’e kombate lider megalomano ida nesesariu duni;

2.     Injustisa no violasaun ba direitus umanus: Lider nebe obsekadu tebes ho poder no figura boot pessoal bele viola direitus umanus, limita liberdade pessoal, no viola direitus bazikus sira, tanba nia hakarak manda hanesan ema nebe boot ka aas liu. Tanba obsekadu liu ba poder, lataka dalan atu hamosu injustisa no halo violasaun ba direitus umanus. Interferensia ba justisa la’os buka justisa, maibe tau-an aas liu justisa, tanba nia sente-an no hatur-an aas liu lei sira, nia hanoin nia an mak justisa ka lei, no ema tenki tuir de’it;

3.     Korupsaun no Nepotizmu: Megalomania bele hamosu komportamentu korruptu no nepotizmu, iha nebe lider uza ninia poder ba benefisiu pessoais ka benefisiu ba nia maluk ka familia ka grupu nebe besik nia, duke ba interesse komum nian; Ema megalomano sira lakohi tuun husi poder, tanba iha neba mak nia bele satifaz ninia ego, interesse, ganasia no prazer sira hotu.

4.     Instabilidade sosial no politika: Lideransa megalomano bele kria instabilidade sosial no politika tanba politika nebe nia halo, kuaze hotu-hotu, ho objetivu atu mantein poder no ninia imajen pessoal, la’os ba bem-estar no prosperiedade povu nian; Ema megalomano ida bele sai ema populista politiku ida, no dala ruma kria imajen pozitivu hodi kontinua hetan fiar husi povu hodi nia bele kontinua iha poder. Kria instabilidade sosial no politika tanba liu husi instabilidade sira ne’e mak nia bele ukun. Nia mak kria rasik instabilidade sira depois nia mosu mai hanesan anju salvador, no iha sosiedade ida nebe sei nakonun ho ignoransia, ema hotu hanesan ipnotizadu, monu no fiar ba megalomano ho maskara anju salvador nia manobras sira;

5.     Laiha responsabilizasaun: Lider megalomano iha tendensia sees husi responsabilidade no transparensia iha ninia asaun sira, difikulta povu atu halo avaliasaun efetivu ba ninia falhansu politika sira. Lider megalomano ida dala barak la-foti responsabilidade ba an, maibe buka bibi metan hodi taka nia erru no falhansu sira. Atu taka nia falhansu sira nia buka rasionaliza buat seluk hanesan sala ida hodi desvia atensaun ka taka nia frakeza ka falhansu sira;

6.     Ladun iha atensaun ba prosperiedade povu nian: Lider nebe obsekadu liu ho ninia interesses pessoaois, ladun fo prioridades ba nesesidades no prosperiedade povu nian, tanba nia okupadu ka fo liu nia atensaun ba poder, ba buat sira nebe benefisia nia. Maibe, ho sosiedade ida nakonun ho ignoransia, ema fasil tebes monu iha atitude no politika sira populista nian, biar sira rasik sofre hela konsekuensia husi populizmu polititiku;

7.     Krizi Institusional: Lider megalomano ida bele hamosu krizi institusional, tanba ho ambisaun nebe boot tebes ba poder, nia ignora  prinsipius sira demokrasia no halo esforsu hotu-hotu hodi halo konsolidasaun ba poder iha nia liman mesak.

Importante atu rejista katak impaktu negativu husi megalomania ba povu lahanesan, depende ba fator balun, inkluindu grau poder lider nian, kondisaun sistema politika, no apresiasaun husi sosiedade ka povu no komunidade internasional nian. Timor-Leste adopta Estado de direitu demokratiku, tanba ne’e lider megalomano sira mos adapta sira nia karater megalomaniak tuir sistema ida ne’e. Maibe, dala ruma sira sidi hodi tau sira nia-an mak hanesan estadu no bele halo interferensia ba buat hotu-hotu nebe la’os sira nia knaar ka kompetensia. Atu impede atitude sira megalomaniak nebe buras iha ita nia rain mak presiza sosiedade ida kritiku hodi trava ka impede hahalok megalomania sira. Tanba lider megalomaniak sira bele estraga ka prejudika kontinuidade ka sustentabilidade no dezenvolvimentu pozitivu sira iha ita nia rain.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here