Home Notisia Komunidade Naktuka Kontinua Preokupa Estaka Ne’ebe Monta  Iha Natar no To’os Laran

Komunidade Naktuka Kontinua Preokupa Estaka Ne’ebe Monta  Iha Natar no To’os Laran

3537
0
Toos nain iha Naktuka tuir dialogu ho PDHJ no Rede ba Rai. [Foto: Adro | 13.06.2024]

Reportajen David Da Costa

Komunidade Naktuka suku Bene-Ufe, iha Postu Administrativu Nitibe, Rejiaun Administrativu Espesiál Oekussi Ambeno (RAEOA) kontinua prepkupa estaka sira ne’eba tau iha sira nian natar no toos sira.

liuhusi komferénsia Imprensa, portavoz komunidade Antonio De Araujo, deklara, iha Bene-Ufe, komunidade sria halibur hamutuk komunidade hodi hato’o sira nian preokupa ho dezenvolvimentu situasaun fronteira Naktuka nian hodi halo deklarasaun ba governo hodi tetu sira nia lian.

Fulan hirak liuba, Iha loron 26 fulan Janeiru 2024, komunidade rona katak, estadu Timor-Leste ho Indonesia iha ona planu atu asina akordu fronteira tereste ne’ebe inklui mos parte hosi Naktuka nian. Iha fulan Novembru 2023, reprezentante tekniku governu Timor-Leste nian ho governo Indonesia nian mak tau ona estaka iha komunidade sira nian natar laran, no to’os laran hodi marka delimitasaun fronteria tereste parte Naktuka nian.

Iha fulan Fevereiru liuba Primeiru Ministru Xanana Gusmao mai ko’alia ho komunidade iha ne’e, maibe la iha opurtunidade atu ko’alia ho Primeiru Ministru. Primeiru Ministru hili deit ema balun ne’ebe nia hakarak mak ko’alia ho sira. Opurtunidade atu hato’o hanoin limitadu teb-tebes

“Ami hatene iha Dili ne’eba ema komesa haluha dadaun ona problema nebe ami hasoru iha fronteira. Iha nivel nasional nian ema barak oras ne’e dadaun preokupa ho problema oioin, inklui problema saude nian kona ba aimoruk menus no edukasaun lao ladiak. Iha fronteira ne’e mai, ami nia problema hanesan mos saida mak nasional neba hasoru, maibe ami nian aumenta tan ho inserteza kona ba saida mak ita nia estadu aseita ona ho estadu Indonesia,” dehan Portavos komunidade Naktuka liuhusi komferénsia Imprensa, iha Naktuka, Suku Bene-Ufe, Postu Administrativu Nitibe Oekussi, Segunda 10/06.

Tan ne’e nu’udar komunidade nebe hela kedas iha fronteira Timor-Leste nian ho Indonesia hakarak hato’o ba Presidente da Republika, Parlamentu Nasional, Premeiru Ministru ho nia Ministeriu Negosiu Estranjeiru no Kooperasaun, Ministeriu Defesa, Ministeriu Interior, ho Ministeriu Agrikultura atu tetu hela komunidade sira  preokupasaun.

“Ami kontinua preokupa ho estaka sira mak tau tiha ona. Ami mos halo natar iha fatin sira nebe estaka tau ba, tan ami hatene rai ne’e ami nian. Ami ladun seguru maski nune’e ami kontinua sente karik buat ruma sei akontese ba ami bainhira ami kolleta ami nia haree. Ami hakarak husu atu estadu fo protesaun ba nia atividade agrikultura,” nian hateten

Tanba Tuir lei nasional no internasional nian hatete katak estadu iha dever atu proteze seguransa sidadaun sira nian, liliu komunidade hirak ne’ebe hela iha fronteira. Konteudu negosiasaun ne’ebe to’o oras ne’e sei segredu nafatin halo komunidade moris la hakmatek no hanoin hela karik komunidade sei lakon nia riku soin iha rai Naktuka.

“Direitu sidadaun nian ba rai ne’e garantia iha Konstitusaun RDTL maibe negosiasaun fronteira Timor-Leste ho Indonesia husik hela informasaun mai ami katak ami sei lakon ami nia to’os ho natar. Ho nune’e, ami hakarak hetan klareza ba situasaun no husu estadu atu halo nia dever proteze no hakonu ami nia direitu ba rai no hela fatin ho dignu,” nia esplika.

Nia haktuir iha Konstituisaun RDTL garante katak ema nia  direitu tomak atu pratika nia fiar ba kultura ne’ebe moris ona ihq tinan rihun-ba-rihun. Ho nune’e komunidade hakarak husu estadu Timor-Leste atu governo hakas-an liutan atu defende komunidade nia direitu atu pratika komu idade nia kultura, halo lulik, no proteze fatin lulik sira mak komunidade adora hosi kedas tempu bei-ala nian.

No Tuir Konstituisaun RDTL sidadaun hotu-hotu iha direitu moris dignu no hetan respeitu ba sira nia direitus umanus, no bele goza sira nia moris sosial  tuir lei sira mak vigora ona.

“Ami hakarak hatete ba publiku no ba entidade relevante sira katak ami lakohi lakon ami nia kbiit atu hatutan ami nia moris nudar ema,” Nia dehan.

Nune’e mos sira  husu ba estadu atu halo tuir nia dever mak konsagra ona iha Konstituisaun RDTL hodi komunika ho komunidade intensivamente atu komunidade hatene oinsa estadu hakonu ninia dever hirak ne’e.

“Ami nian deklarasaun ne’e hato’o hodi hatudu ami nia preokupasaun mak kontinua existe. Ami pronto nafatin atu koopera ho estadu hodi kontribui ba prosesu negosiasaun fronteira tereste no mos kontribui ba programa dezenvolvimentu hotu-hotu mak halao iha ami nia fatin,”Nia esplika.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here