Home Authors Posts by Ato "Lekinawa" da Costa

Ato "Lekinawa" da Costa

68 POSTS 0 COMMENTS

Florentina Gama, Vitima Tortura TNI, Justisa Sei Dook Nafatin

Reportajen Ruben 'Hamas' Laos feto barak mak sae ba ai-laran hodi kaer kilat hamutuk ho mane sira ka sai membru FALINTIL. Laos feto barak mak...

Enkontru Publik CNC ho FONGTIL: ONG Pronto Apoio Monitoriza Implementasaun Relatoriu...

Enkontru publik Centro Chega! ho Organizasaun Sosiedade Civil hodi fahe hanoin ba malu no fo komitmentu ba hodi implementa Relatoriu Chega!. Diretur Hugo husu...

Hanoin Hikas La Sama: Lider RENETIL, Lider Estadu RDTL

Timor Leste lakon figura diak ida, laos deit familia maibe Povo iha Nasaun Timor Leste hotu triste tamba tenki lakon figura gerasaun foun ida...

AJAR FÓ GRADUASAUN BA AKTIVISTA ESKOLA DEREITUS UMANUS NO JUSTISA SOSIAL...

Reportajen Nogueira ‘Haksolok’ & Ruben ‘Hamas’ AJAR gradua estudante Eskola Ativista ba Dereitus Umanus no Justisa Sosial nain 63. Eskola ida ne’e atu hasae kuinesementu...

Feira Siensia iha UNTL, Buka Solusaun ba Dezenvolvimentu Sustentável

Reportajen Adroaldo ‘Saretukau” Feira Siensia ba dahuluk nian foka ba asuntu lixu no dezenvolvimentu sustentável. Feira ne’e sai ona espasu ba truka ideas sientifiku entre...

Online Business Hodi Promove Produtu Lokal

Reportajen Adroaldo & Lucas Engeenering Without Borders (EWB) organiza workhsop hodi koalia kona ba bisnis online. Inisiativa ne’e halo hodi promove iniciativa bisnis mak hakarak...

EWB Organiza Semináriu konabá Earthquake Resistant Design of Reinforced Concrete Buildings

Reportajen Adroaldo & Lucas Timor-Leste iha pasu dezenvolvimentu fiziku ne’ebe lao makas hela tan ne’e koinesementu enjeneira ne’ebe adaptável ho situasaun Timor-Leste mak importante...

Loron Mundial Radio, Tenke Dezenvolve Radio Komunidade Ho Plataforma Foun

Reportaje Ruben ‘Hamas’ & Mendes ‘Haksolok’ Konselho Imprensa selebra loron mundial radio nian. Iha loron radio mundial. Iha loron mundial radio, ho tema mundial...

Neon Metin Fo Formasaun Risku Dijital ho Seguransa Fiziku

Reportajen Nogueira 'Haksolok' Importante ba ativista no jornalista sira atu komprende kona ba risku dijital no seguransa fiziku (Digital Risks and Physical Safety) hodi nune’e...

Fundasaun Cultural Le-Ziaval Fo Formasaun, “Juventude, Lideransa ba Futuru”

Reportajen Adroaldo ‘Saretuka’ Fundasaun Cultural Le-Ziaval orgniza formasaun ba joven sira kona ba liderança, interpesonal skills, hakerek, CV, interview no dezenvolvimentu pessoal. Ministru Reforma Lejislativa no...
- Advertisement -

EDITOR PICKS