Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

1937 POSTS 0 COMMENTS

PM Preokupa Prezidente RAEOA Sedauk Halo Nomeasaun Ba Sekretariu Rejional Foun

Reportazen Santina Lucia da Costa Primeiru Ministru Taur Matan Ruak halao nia enkontru regular ho Prezidente da Republika, Dr. Franisco Guterres Lu Olo hodi hatoo...

MAL Sujere ba PR Uza Dalan Dialogu Ho Lider Istoriku Sira,...

Reportazen Santina Lucia da Costa Movimentu ASucai Lorosa’e nudar organizasuan da massa ida ne’ebe mai hosi nivel intelektual, Veteranus, Antigu Kombatentes, Juventude, Estundantes no...

PM TMR Hato’o Agradese Ba PM NZ nian Apoiu Tanba Evakua...

Reportazen Santina Lucia da Costa Primeiru Ministru Taur Matan Ruak halo enkontru regular ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, hodi aprezenta atividade...

PM Informa Orsamentu Duodesimu $116 Milloens Fulan Fevereiru nian Ba...

Reportazen Santina Lucia da Costa Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak kontinua halo enkontru regular ho Prezidente da Republika hodi informa lalaok no atividade governu nian...

MNEK Hato’o Apresiasaun Ba NZ Tanba Konsege Evakua Estudante Timoroan,...

Reportazen Francisco JDA  Ministeriu Negosio Estranjeiro Koperasaun fo agredese ba governu Nova Zelandia ne’ebe mak konsege evakua estudante timoroan hosi Wuhan tanba virus Corona....

Grupu Marjinal Hanesan Feto no Ema Ho Difisiensia Mak Sofre Liu...

Reportazen Zevonia Vieira  Situasaun politika rai laran, depois de Orsamentu Jeral Estadu 2020, ne’ebe sumba iha Parlamentu Nasional, sai diskusaun publiku tanba problema ne’ebe...

Orsamentu Duodesimo Sei Fo Impaktu Ba Iha Area Rural no Numeru...

Reportazen Zevonia Vieira  “Ami halo konsulta ho ema matenek sira iha area ekonomia no dezenvolvimentu sira, no hare ba dadus sira ne’ebe mak mosu, ami...

Impase Politika Lori Desvantazen ba Dezenvolvimentu, OXFAM Husu PR Foti Desizaun...

Reportazen Zevonia Vieira  Impase politika ne’ebe atual ne’ebe akontese tanba Orsamentu Jeral Estadu 2020 sumba ona iha Parlamentu Nasional, halo ema hotu preokupa. Ho situasaun...

10 Fevereiru PR Sei Halo Enkontru Ho Lider Istoriku Sira, Xanana,...

Reportazen Santina Lucia da Costa Hafoin rejeisaun Proposta Lei Orsamentu Jerál Estadu 2020, iha loron 17 Janeiru 2020, Prezidente da Repúblika uza kbiit husi  artigu...

UNDP HO HASATIL Fo Formasaun Ba Joven No Estudante Sira Oinsa...

Reportazen Francisco JDA  Meio ambiente sai fator importante iha era globalizasaun, tanba mundu tomak sai ameasadu hosi hahalok ema nian, ne’ebe mak nia rasik sei...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

error: Content is protected !!