Home Notisia SEAK Organiza Seminariu Ba Jestaun Administrativu no Utiliza Patrimoniu Publiku

SEAK Organiza Seminariu Ba Jestaun Administrativu no Utiliza Patrimoniu Publiku

289
0
SEAK organiza seminariu. [Foto: Joselina | 26.06.2021]

Reportajen Joselina da Costa

Sekretariu Estadu Arte e Kultura (SEAK), Teofilo Caldas  hamutuk ho Komisaun Funsionáriu Públiku  hala’o seminariu Kona-ba “Jestaun Administrasaun Publiku no Utilizasaun Patrimóniu Estadu Ne’ebé Kontribui ba Boa Governasaun no Jestaun Instituisional”

Hafoin semináriu ne’e, Sekretáriu Estadu Arte no Kultura (SEAK), Teófilo Caldas hateten objetivu husi Seminariu ne’e  ezije ba direjente no kargu xefia sira tenke kumpre dekretu lei 8/2003,  kona-ba utilizasaun patrimoniu do estadu atu garante boa Governasaun hodi  kumpre di’ak direitu no devér.

“Ita hanesan kargu xefia ka direjentes, iha diretu atu utiliza priviléjiu fasilidade sira hanesan kareta no motor sira ne’ebé mak estadu fó, no mos  labele  la haluha ita nia dever atu kumpri lei. Tanba dala barak utilizasaun sala, mais ne’e laos ema barak mak hanesan ne’e,  maibé ita bele dehan 0,5% mak  komete irregularidade”, dehan SEAK ba jornalista sira iha Edifisiu Novo Turismu, 24/06.

Sekretariu Estadu agradese  ba kargu xefia sira husi Ministériu Ensinu Superior Siénsia no Kultura (MESSK), ho Sekretáriu Estadu Arte Kultura (SEAK) tanba iha 22  Juñu ne’e sira nia mandatu  kompleta ona ba tinan 3,  no  iha kargu xefia ka funsionáriu nein ida mak komete irregularidade.

Iha fatin hanesan, Inspetór Jeral (MESCC), Higino Alves hateten semináriu  kona-ba Jestaun Administrasaun  Públiku no utilizasaun patrimóniu Estadu nian, iha Ministeriu Ensinu Superior. Ho ida ne’e Ministériu Ensinu Superior Siensia no Kultural iha kareta total 25, no motorizada total hamutuk 49  husi Ministériu Ensinu Superior Siensia no Kultura no mos Sekretariu Estadu Arte Kultural.

“Iha tinan ne’e, planu ne’ebé maka Ministeriu atu halo lelaun mak iha motoriza 7 no kareta 6 mak atu tama ba lelaun. Kareta balun ho kondisaun ne’ebé ladi’ak, i balun nia manutensaun kustu ne’e bo’ot liu fali ida ne’ebé mak ita kompara atu sosa ho ida ne’e mak husi Diresaun Jeral Finansa análiza ba ida ne’e ho logistik katak ida ne’e kustu ne’ebé manutensaun liu fali ida ne’ebé mak kompra,” hatete Inspetór Jeral.

Tuir prosedementu dezenvolvimentu ba lei funsaun públiku nian katak hala’o Lelaun ida ne’e  dokumentus sira ne’ebé mak iha komputador sira ne’e tenki  asegura hotu tanba ne’e Patrimoniu de estadu iha.

Komisaun Funsiunariu Públiku (KFP), Antonio Freitas haktuir kuaze fulan 6 resin ekipa konjunta kuarte Lateral lahalo fizkalizasaun no inspesaun ba Uso Patrimóniu espesialmente Kareta ho Motor tanba kompleta ba Konfinamentu Obrigatoriu no Serka Sanitaria, aumezmu tempu iha Serka Sanitaria iha mos autorizasaun Uso Viklu do estada espesialmente liu-liu  ba Frontline Sira.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here