Home Authors Posts by Zevonia Vieira

Zevonia Vieira

777 POSTS 0 COMMENTS

Kazu Membru F-FDTL Baku Sivil, Mahein Husu Atu Haktuir Rekomendasaun CHEGA!

Reportazen Zevonia Vieira & Santina Lucia Relasiona ho Membru Parlamentu Nasional ne’ebe kondena membru F-FDTL halo agresaun fiziku hasoru...

Ambulansia iha Iliomar Laiha, KIO: Labele Halo Diskriminasaun Tanba Prejudika Ema...

Reportazen Francisco JDA Klibur Iliomar Oan (KIO) halo konferensia imprensa relasiona ho Ambulansia mutin ne'ebé durante ne'e at ka...

SEII no MSSI Sei Hadia Uma Mahon Ho Dignu Ba Vitima...

Reportazen Francisco JDA Sekretaria Estadu Igualdade no Inklusaun (SEII) hala'o sorumutu ho Vise Primeira Ministra Solidariedade Sosial Inklusaun...

MAP Sei Serbisu Hamutuk Ho UNITAL Iha Area Agrikultura

Reportazen David da Costa Gusmao Vice Ministru Agrikultura no Peska (MAP), Abilio Xavier de Araujo visita Univerisade Oriental Timor...

Jornada Orsamentu 2021 Sei Foka Ba Empregu no Rekuperasaun Ekonomiku

Reportazen Santina Lucia da Costa Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak halo enkontru regular ho Prezidente da Republika, Dr. Franscisco...

Moras Hepatitis B Sai Ameasa Boot Iha TL, Vasina Mak Xavi...

Reportazen Adroaldo Saretukau Liu hosi loron mundial Moras Hepatitis, Youth Community Care organiza seminariu hodi dezimina informasaun ba populasaun...

Loron FALINTIL, FFDTL Sei Realiza Tour FALINTIL Haleu Timor

Reportazen Santina Lucia da Costa Xefe Estadu Maior Jeneral FALINTIL Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Maijor Jeneral, Lere Anan Timur...

UNDP & KOICA Apoiu Material Prevensaun Covid-19 no Ekipamentu Seluk Ba...

Reportazen Francisco JDA United Nation Development Program (UNDP) no Korea Internasional Cooperation Agency (KOICA) apoio material ba prevensaun covid-19 ,...

EUA Apoiu Fasilidade Saude Prevensaun Infensaun no Covid-19 Ba Sentru Saude...

Reportazen Santina Lucia da Costa Estadu Unidus Amerika (EUA) liuhusi UNICEF fo apoiu ekipamentus saude, hodi kontrola, halo...

Pagamentu 60% Covid-19 nian Ba Kompania Sira Lao Ona, Kompania Ne’ebe...

Relasiona ho dekretu governu, hodi afó subsidiu ba kada Kompania ne'ebé registu iha Seguransa Sosial. Prezidente Institutu Nasionál Seguranca Sosial,...
- Advertisement -

EDITOR PICKS

error: Content is protected !!