Home Notisia Joao M. Saldanha: Orsamentu Duodesimal, Ekonomia Lao, Posivelmente Ema 40 Mil Bele...

Joao M. Saldanha: Orsamentu Duodesimal, Ekonomia Lao, Posivelmente Ema 40 Mil Bele Lakon Servisu

1529
0
Joao M. Saldanha, Ekonomista, Joao Saldanha University (Foto: Frans JDA)

Reportajen Frans JDA & Ato Lekinawa

Tinan tolu ikus, hosi governasaun FRETILIN to’o mai AMP, Timor-Leste nia ekonomia ladun sa’e. Ekonomista no nain ba Joao Saldanha University (JSU), Joao Mariano Saldanha esplika katak hahu kedas hosi 2010 ezekusaun orsamentu estadu lao la dun diak. Hosi 2017 tesik mai, situasaun politika kontribui ba kresimentu neneik hosi ekonomia Timor-Leste nian, no seidauk iha dadus loloos kona ba ema kiak hira no nia pursentajen tun ka sae.

“Kualidade exekusaun orsamentu liga  ho 2017 ho 2018 ne’e so ita hatene mak nia persentajen deit maibe ita la hatene kualidade no nia  impaktu ba iha populasaun, la hadia povo nia moris liu hosi seitor edukasaun, no saude. Iha diskusaun barak mak la iha resultadu, no matenek barak la deskute kona ba nia impaktu ba povo nia moris,” Joao Saldanha esplika iha nia servisu fatin JSU, Becora, 21/01.

Nia mos esplika katak ita presija dadus estastistika ne’ebe diak ba halo assesment. Desde 2010 too agora ita la debate katak ema kiak nain hira no persentajen ne’e tun ka sae, so kaolia deit maibe la hatene hira.

“Depois de 10 anos ita la iha sukat foun ruma. La iha publikasaun ida ke iha lolos, ba 2017 ba 2018 resensaun daet liu tan ba governu ne’ebe ke halo progrmaa no exekuta orsamentu anual. Ita lakon orsamentu lubuk ida tanba esekusaun la pas laos korupsaun.  hosi ne’e esekusaun lao nafatin maibe ekonomia resesaun negativo ho porvolta 0.1 ou 0.2 %,” dehan Joao Saldanha.

Bainhira hatan ba perguntas oinsa orsamentu duodecimal fo impaktu ba ekonomia, Joao Saldanha mos esplika katak orsamentu duadecimo impaktu negativu ekonomia sei akontese maibe ekonomia sei lao nafatin. Nia esplika kona ba ekonomia konsumu nian ne’ebe barak liu sei mai hosi salariu, transferensia publika no mos bens servisu.

“Orsamentu ba salariu funsionariu regularmente la paleneia ona 200 miloens ne’e ona kada fulan hein fo deit ona. Hosi ida ne’e deit ekonomia lao ona, tanba sira ne’ebe manan osan hosi salariu sei gasta fali iha sosiedade laran. Ita koalia deit ona iha bens de servisu, orsamentu ba agrikultura sosa mina ba kareta manutesaun,” Joao Saldanha hatutan.

Joao Saldanha halo kalkulasaun katak hosi gastus ne’ebe ema hetan hosi rendementu salarial, osan ba veteranu, osan ba idiozu, no mos osan ba bolsa da mae bele halo ekonomia lao ona. Presija deit mak kontinua mantein estabilidade seguransa.

Tuir Orsamentu Jeral Estadu (OJE) ne’ebe mak la pasa iha Parlamentu Nasional foin lalais ne’e, orsamentu ba salariu 235.6 milioens, ben servisus 582.3 milioens no tranferensia publik hamutuk 329.7 milioens.

Maibe nia mos esplika katak ema barak mak sei lakon servisu, liliu kompania sira mak depende deit ba orsamentu estadu hodi halao sira nia atividade ka projetu.

“Kompania sira ne’ebe ativu iha Timor-Leste ne’e 13,000 resin, internasional 3,000 ou 4,000 no kompania Timor-oan sira nian 9,000 resin. Sira neebe kona impaktu mak sira ne’ebe mak servisu iha konpania sira depende ba orsamentu estadu. Se’e ita foti deit ema nain 10 hosi kada kompania, signifika 40,000 mak sofre no hetan impaktu no mos kompanha sira ne’ebe mak sira servisu ba,” Joao Saldanha esplika.

Nia aumenta dehan ba sira mak halo servisu agrikultura, iha projeitu la iha projeitu mos sira halai natar hela.

Rejime duodesimal bele prevene país ida ne’e atu labele monu iha frajilidade no vulnerabilidade oioin.Iha prinsipiu rua ne’ebé aplika durante rejime duodesimal. Ida, kada dotasaun orsamental kobre deit despeza ida durante periudu laliu fulan ida. Rua, kualker dotasaun orsamental labele liu ida hosi sanulu resin rua (1/12) husi dotasaun orsamental ne’ebé define tiha ona.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here