Home Notisia UDT/FM Hasoru Malu ho PR Lú Olo: UDT: Prefere Governu Grande Inkluzaun

UDT/FM Hasoru Malu ho PR Lú Olo: UDT: Prefere Governu Grande Inkluzaun

3013
0
Prezidente Bankada UDT no reprezentante Frente Mudansa iha palacio prezidensia. [Foto: Santina Lucia da Costa | 23.01.2020]

Reportazen Zevonia Vieira 

Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lú Olo halo enkontru ho partidu Frente Mudansa no Partidu União Democrata Timorense [UDT] iha loron 23/01.

Hafoin remata halo sorumutu Perzidente UDT, Francisco David Carlos hatan ba jornalista Neon Metin relasiona ho Orsamentu Jeral Estadu 2020, ne’ebe la pasa, karik perferensia hosi UDT/FM prefere liu ba eleisaun antesipada ka harii governu nulu?

Prezidente bankada UDT hatan katak dalan diak liu ba governu grande inkluzaun, “ami hanoin ba eleisaun antesipada ita haree povu barak mak karik sei la aseita, tanba buat ida sedauk hotu, mosu tan eleisaun antesipada, no kustu boot liu. Ami hatete klaramente ba Prezidente da Republika, bele karik governu grande inkluzaun, maibe desizaun tuir kompetensia Prezidente da Republika nian. Hau tuir maioria povu nia hakarak mak grande inkluzaun atu nune’e impase sira bele resolve”, deklara Prezidente Bankada UDT, iha palacio prezidensia,

Hanoin hanesan mos mai hosi reprezentante partidu Frente Mudansa [FM], Ejidio de Jesus, atu resolve situasaun politika ida ene’e, idealista liu mak tur hamutuk, tuir kustume Timor nian.

“Ami vota abstain portantu fo nafatin ami nia kontribuisaun iha parlamentu no ohin ami fo tan ami nia opiniaun semana hira tan bele iha ona solusaun”, tenik Ejidiu

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here