Home Notisia Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO Konsidera PPN Arao Inkapasidade Lidera PN

Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO Konsidera PPN Arao Inkapasidade Lidera PN

359
0
Bankada FRETILIN, PLP no KHUNTO halo konferensia imprensa. [Foto: Francisco JDA | 06.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Partidu tolu Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (FRETILIN) no  Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan (KHUNTO),  Partidu Libertasaun Popular  (PLP) hala’o konferensia imprensa, hodi hatoo pedidu destituisaun bazeia ba rejimentu Parlamentu artigu 16-B katak partidu tolu lakon konfiansa ba Presidente Parlamentu Nasionál (PPN) tanba hosi tinan 2018 PN seidauk konsege finaliza Lei importante nesesariu no konsidera katak PPN inkapasidade lidera hodi garante Parlamentu Nasional ho di’ak.

Tuir Portavoz Partidu FRETILIN, PLP no KHUNTO Francisco Vasconselhos ba jornalista sira hateten, Parlamentu nia lalaok iha tinan 2 ikus ne’e hatudu mós katak Presidente Parlamentu Arao Noe la iha kapasidade lideransa.

“Ami mós lakon konfiansa ba Arao Noe nu’udar PPN tanba dalabarak, liu-liu nia komportamentu la’ós hanesan Presidente hosi orgaun soberanu ida ne’e, maibé komporta liu fali hanesan Presidente Bankada Congresu Nasionál Rekonstrusaun Timor (CNRT), hahalok ida ne’e hatudu momos tentativa atu paraliza PN, hodi labele funsiona ho normal”, tenik Portavoz Francisco Vasconselhos Iha Parlamentu Nasional, 06/05

Maske nune’e Francisco Vasconselhos hateten PPN Arao Noe inkapasidade hatudu katak nia partidu tenta atu provoka Krize instituisional

“Arao Noe no Bankada parlamentár CNRT hakarak lori ita ba eleisaun antesipada tanba Arao Noe nia partidu ho nia arogansia no falansu atu implementa programa ne’ebé uluk AMP lori ba ko’alia ba povu iha eleisaun antesipada tinan 2018, liu hosi xumba tiha Orsamemtu Jerál Estadu tinan 2020″ hateten Francisco Vasconselhos.

Nia hateten  Bankada tolu FRETILIN,PLP ho KHUNTO ia intensaun ida de’it atu Parlamentu Nasionál funsiona ho normal fila fali no bele hala’o servisu ba povu no estadu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here