Home Notisia Komunidade Sauacassa-Quelikai Hetan Granada Tuan Iha To’os Laran

Komunidade Sauacassa-Quelikai Hetan Granada Tuan Iha To’os Laran

1043
0
Komunidade hetan granada iha Aldeia Sauacassa suku Laisoru-lai de Baixo hetan granada. [Foto: Farkhus Pinto | 22.04.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao*

Komunidade Aldeia Sauacassa, suku Laisoru-lai de Baixo, postu administrativu Quelikai, Munisipiu  Baukau  hetan granada ida iha to’os laran no dadaun ne’e iha ona Polisia. 

Xefi Laisoru-lai de Baixo, Julio Farkhus Pinto konta tuir kronolojia hetan garnada ne’e wainhira  labarik  sira halimar iha hela iha to’os laran hafoin sira hetan.

“Ita nia komunidade  ka labarik halimar  iha to’os laran mak hetan granada ne’e, ne’ebe  labarik sira hanoin kala fatuk entaun sira tuda ba mai no fim, nia aman rasik mak hetan fali no deskobre katak buat ne’e laos fatuk maibe sasan sensitivu ka garnada, entaun nia aman foti no rai tiha ses tiha kami’i hun no telefone kedas ba autoridade seguransa,” informa Xefi Suku Laisorulai de Baixo liu husi  via WhatsApp ba Neon Metin, 22/04

Nia dehan, “ita nia komunidade ka labarik sira hamutuk nain 5 mak hetan garnada ne’e, sira na’in 2 tinan hitu no nain tolu seluk tinan 3 ho balun”.

Nia salenta tan alem de simu informasaun nia parte kontaktu kedas ba ofisial polisia suku, hodi mai to’o  iha fatin no lori kedas garnada ne’e ba asegura iha fatin seguru, nune’e  labele fo impaktu ba komunidade sira.

“Polisia suku (OPS) ami hamutuk ho autoridade sira Konselu polisiamentu komunitariu (KPK), aman veteranus sira konsege mai direita kedas iha fatin, hodi  hasai foto no dadus, ami husu ba ofisial polisia suku atu lori ba tau iha fatin seguru,”nia informa

Nia haktuir prosesu atu halo destruisaun ba granada ne’e kompetensia Komando Polisia Nasional Timor-Leste Munisipiu Baucau liu husi eskuadra  PNTL  Postu Quelikai.

*(David da Costa Gusmao nudar estudante UNTL ne’ebe halo estajiu iha Neon Metin)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here