Home Notisia Investe ba Edukasaun Inkluzivu

Investe ba Edukasaun Inkluzivu

735
0
Gertrudes Pereira nu'udar programa UNPRPD nia ofisiál M&E ba UN Women Timor-Leste. [Foto: UN Women | 16.09.2021]

Hakerek nain Ekipa media UN Women

“Halo advokasia ba feto no labarik-feto sira-nia direitu ba edukasaun hahú iha ita-nia uma-laran no komunidade nia leet, no haburas ba ukun-nain sira.”

Gertrudes Pereira mak programa UNPRPD nia ofisiál M&E ba UN Women Timor-Leste. Nia servisu hamutuk ho UN Women iha tinan 2020, hafoin tinan barak nia admira knaar UN Women nian iha luta ba inklusividade sosiál ba ema ho defisiénsia iha Timor-Leste. Antes ne’e nia servisu ba organizasaun Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO) no Asosiasaun Defisientes Timor-Leste (ADTL), ne’ebé nia dedika tinan 8 iha nia advokasia ba direitu ema ho defisiénsia nian iha sosiedade, no feto no labarik-feto ho defisiénsia sira-nia partisipasaun iha eskola.

Pontu importante ida hosi ninia kareira mak hafoin esforsu advokasia barak ba Ministériu Obras Públikas, Diploma Ministeriál ida hasai ona atu asegura infraestrutura publika no komersiál sira ne’ebé amigavel no asesivel ba ema ho defisiénsia sira.

Timor-Leste nia Polítika Nasionál ba Edukasaun Inkluziva (2011) iha objetivu katak nasaun nia populasaun hotu-hotu tenke simu edukasaun ho igualdade, ho kualidade di’ak ne’ebé apropriadu ba sira-nia abilidade individuál no tenke hetan koñesimentu, kapasidade no abilidade – vokasional apropiradu – atu apoia sira-nia aan no sira-nia família no partisipa iha área hotu-hotu ba dezenvolvimentu nasionál nian, no mós iha Planu Estratéjiku Nasionál ba Edukasaun (2011) afirma sira-nia kompromisu atu alkansa edukasaun inkluzivu liuhosi “habelar no hadi’ak kompreensivu kuidadu nian sedu no edukasaun, liuliu ba labarik sira ne’ebé vulneravel liu no sira ne’ebé desfavoresidu liu,” maibé, figura no sistema edukasaun iha rai-laran hatudu diferensa. Iha bareira barak ne’ebé impede ita husi alkansa sistema edukasaun ne’ebé totalmente inkluzivu, liuliu aspetu infraestrutura no materiál aprendizajen sira ne’ebé adekuadu ba alunu oin-oin.

Iha totál Ministériu no Sekretáriu Estadu 10 ne’ebé dezenvolve ona Planu Asaun Nasionál ida ba ema ho defisiénsia sira maibé seidauk iha kompromisu tomak atu implementa planu sira ne’e, maske eis-Prezidente Parlamentu Nasionál Arão Noe Amaral hateten ona katak “Governu iha obrigasaun atu proteje ema ho defisiénsia sira no labele esklui sira hosi planu no programa dezenvolvimentu sira.”

Iha persepsaun katak só Ministériu Solidariedade Sosiál no Inkluzaun deit mak responsavel ba ema ho defisiénsia sira, maibé loloos ne’e, asuntu ida-ne’e fó impaktu ba aspetu dezenvolvimentu sosiál hotu-hotu nian.

“Nu’udar feto ho defisiénsia, hau agradese tebes tanba bele hetan asesu ba edukasaun; kestaun kona-ba feto no labarik-feto ho defisiénsia sira, ne’ebé husik hela eskola, impede hau atu tuir luta ba sira-nia inkluzaun no asesu ba edukasaun”

Uluk hau servisu ho organizasaun lokál rua ba ema ho defisiénsia sira. Ba dahuluk ho Ra’es Hadomi Timor Oan (RHTO) durante tinan tolu, iha ne’ebé liuhosi ami-nia advokasia kona-ba asesibilidade ba ema ho defisiénsia iha sira-nia komunidade, ami konsege harii uma no fasilidade sentina iha eskola ne’ebé mak sensivel ba ema ho defisiénsia iha nivel munisípiu. Aleinde ne’e, ami servisu hamutuk ho profesór sira atu promove asesu igual ba edukasaun ba ema ho defisiénsia sira hodi liga sira ba instituisaun sira ne’ebé mak atu fornese ekipamentu eskola nian no mós orienta sira atu hetan asesu no aplika ba bolsa estudu ne’ebé mak iha“.

halo pratika ba edukasaun inkluzivu. [Foto: Media UN Women | 16.09.2021]

“Hafoin ida-ne’e, hau servisu hamutuk tinan lima ho Asosiasaun Defisientes Timor-Leste (ADTL), sombriña ba organizasaun ema ho defisiénsia sira iha Timor-Leste. Hau involve iha advokasia no inisiativa hasa’e kapasitasaun barak atu ajuda ema ho defisiénsia sira asesu ba oportunidade sira iha sosiedade, ne’ebé inklui hasa’e partisipasaun feto no labarik-feto sira ho defisiénsia iha área edukasaun. Ami dezenvolve programa ho naran “Klase Ekuivalente” iha tinan 2019, ne’ebé ho objetivu atu fó oportunidade ba ema adultu sira ho defisiénsia ne’ebé nunka rejista iha eskola atu asesu ba edukasaun, liuliu halo advokasia ba feto ho defisiénsia sira hodi partisipa“.

Importante ba ita atu foti asaun forte hodi asegura feto no labarik-feto sira ho defisiénsia iha asesu barak liutan ba edukasaun tanba bainhira sira hetan eskluisaun barak liu, ida-ne’e sai susar liu atu halai-sai husi kiak no susar atu hakbiit sira. Ida ne’e bele hahú husi ita-nia uma laran no komunidade nia leet, no haburas ba ukun-na’in sira.

Liuhosi diálogu importante ho inan-aman no membru komunidade sira kona-ba asuntu ida-ne’e, ita bele kria imajen diak liu ba feto ho defisiénsia sira, iha ne’ebé sosiedade simu sira no respeita sira.

Ikus liu, entidade governu hotu-hotu tenke sai na’in ba asuntu ne’ebé ema ho defisiénsia sira hasoru, liuliu feto no labarik-feto sira ho defisiénsia tanba sira iha risku ba diskriminasaun bo’ot liu. Investe no hadi’ak edukasaun inkluzivu laos deit hadi’ak númeru feto no labarik-feto sira ne’ebé ho defisiénsia iha edukasaun, maibé profesór sira mos sei treinadu no alunu sira sei sosializa atu respeita ema ho defisiénsia sira, ita sei hahú elimina bareira sira ne’ebé haketak ita nia unidade.”Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here