Home Notisia Taur Informa Preparasaun Debate OJE 2023 Ba Prezidente Republika

Taur Informa Preparasaun Debate OJE 2023 Ba Prezidente Republika

383
0
Primeiru Ministru enkontru ho Prezidente Republika. [Foto: Media PR | 13.10.2022]

Reportajen Filomena Da Consição

Primeiru Ministru (PM) Taur Matan Ruak ohin hala’o enkontru semanal ho Prezidente da Repulika (PR), Dr. José Ramos Horta hodi ko’alia kona-ba preparasaun ba debate Orsamentu Jerál Estadu (OJE) 2023.

Primeiru Ministru, Taur Matan Ruak dehan, iha Loron 1 Novembru sei lori Orsamentu Jeral Estadu ba iha Parlamentu Nasional, atu bele halo diskusaun ba OJE  2023,  atu nune’e bele haruka mai iha Presidente da Republika atu hetan vigor iha loron  Janeiru 2023

“Ita boot sira hatene agora ne’e faze audisaun purtantu, dia 1 de Novembru hanesan ne’e, ami ba ona iha parlamentu haruka halo diskusaun tanba 15 de Novembru prinsipiu Dezembru tenke haruka ba Presidente no  1 Jjaneiru 2023 nia tenke tama iha vigor.” hateten Primeiro Ministro (PM) Taur  iha Palasiu Prezidensiál Bairo-Pite, Kinta 13/10.

Nia haktuir maskè Governu aprova orsamentu bo’ot  maibé ninia ezekusaun ne’e tenke diak, ho nune’e parte sei defende liu ba exekusaun Orsamentu Jeral Estadu nian, ida ne’ebé di’ak , labele gasta tun gasta sae orasamentu ne’e,  nune’e mós orsamentu ne’ebé  halo ona ezekusaun la gasta hotu tenke hatama fali ba kofre estadu.

“Ha’u nia prinsipiu ne’e, hau defende  ezekusaun ida di’ak, la’os ezekusaun de’it. Ezekusaun ne’e bele, gasta tun gasta sae, ezekuta hotu loos ona. Ita boot sira sei lembra, uluk hau sei presidente hau kritika ba iha  palamentu ba iha Governu anterior hateten dehan  imi husu osan  hira maka gasta, nunka husu gasta ba saida ida nee mak izejénsia ida tenke husu agora gasta ba saida gasta, gasta  diak nee importante ida ne’ebé la gasta hotu  tenke ba fali kofre estadu” Nia esplika

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here