Home Notisia Deskonfia Mosu “Nepotismu” Iha SEFOPE, Liga Ho Trabalhadores Ne’ebe Atu Ba Servisu...

Deskonfia Mosu “Nepotismu” Iha SEFOPE, Liga Ho Trabalhadores Ne’ebe Atu Ba Servisu Iha Australia

5889
0
Kandidatura trabalhadores ba Australia halo diskusaun ho Diretor Nasional Emprego Exterior, Filomeno Soares. [Foto: Francisco Jose De Almeida | Neon Metin | 01.10.2019]

“Hau laran triste tebes tanba hau nia naran la iha lista no ema seluk nia naran mak iha fali lista ne’e, hau hare uluk lista ida ne’ebé mak atu assina kontratu ne’e hau nia naran iha”. Georgina

Kandidatu trablhaladores halo protesta hasoru Secretariadu Formasaun Profesional Empregu [SEFOPE] tanba deskonfia hamosu nepotismu iha instituisaun refere, bainhira naran kandidatu ne’ebé taka sai, la fo satisfaz ba kandidatu trabalador sira, tanba ida ne’ebé tuir test no liu iha intervista naran la sai, maibe sira ne’ebé la tuir test naran sira publika.

Kandidatu trabalhadores Georgina da Costa lamenta tebes ho situasaun sira ne’ebé akontese iha iha SEFOPE, tanba nia tuir ona test entrevista husi kompanha Tasmania no liu iha test refere, maibe no to’o ikus naran la iha lista kandidatu ian no ema seluk mak iha

“Hau laran triste tebes tanba hau nia naran la iha lista no ema seluk nia naran mak iha fali lista ne’e, hau hare uluk lista ida ne’ebé mak atu assina kontratu ne’e hau nia naran iha, maibe derepenti deit ohin hau mai naran la iha tiha hau laran susar tebes tanba saida mak funsionario sira halo hahalok ida ne’e hasoru ami Timor oan ladun siak tenik nia”, Tenik Georgina

Relasiona ho problema ne’ebe candidatura sira hasoru, jornalista sira koko dadalia ho Diretor Nasional Emprego Exterior, Filomeno Soares hateten sira ne’ebé liu iha entrevista konforme kompaniaa mak hili no sira ne’ebé mak naran seidauk iha la signifika sira la liu, maibe reserva bainhira kompniaa presiza sira sei ba halo servisu.

“Depende kompania mak hili, la iha intervensaun husi fatin ida ne’e katak liu ka la liu, tuir lista ne’ebé mak iha balun liu no balun la liu no balun reserva, la signifika katak la liu maibe kompnia mak halo reserva ba sira depende ba kompaniaa nia atividade ne’ebé mak nia halo. Laiha ema ida mak halo mudansa ba lista ne’ebe entrevista direita hosi kompania ”, esplika Filemeno iha fatin servisu, 01/10

Diretor hatutan katak sekarik problema ne’e akontese duni, ne’e sei bolu tekniku sira para depois hadia, maibe seidauk iha evidensia ida hatudu katak naran troka, no sei buka tuir, “sekarik akontese duni hanesan ne’e hau mak sai ou nia [funsionario mak sai ou hau mak sai.red], hateten Director. * [Francisco Jose De Almeida | Editor: Zevonia Vieira | Neon Metin | 01.10.2019]

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here