Home Meio Ambiente AJTL Realiza Treinamentu Konaba Mudansa Klimatika, KI: Asumtu Ne’e Importante

AJTL Realiza Treinamentu Konaba Mudansa Klimatika, KI: Asumtu Ne’e Importante

1500
0
Prezidente AJTL, David Hugo, Asesor ba Komunikasaun no Informasaun ba UNESCO iha Jakarta, Dr.Ming Kuok Lim, no Prezidente KI, Virgilio Guterres. [Foto: Copyrigh Media KI | 14.11.2019]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Asosiasaun Jornalista Timor Lorosa’e [AJTL], realiza treinamentu konaba media no mudansa klimatika ba jornalista sira hosi elektronika no imprimi.

Liu hosi loron abertura, Prezidente Konselho Imprensa, Virgilio da Silva Guterres hateten, formasaunn ne’e importante tebes ba jornalista, Timor hanesan nasaun kiik no nasaun ne’ebé sempre sai frekuentemente hetan impaktu husi elina.

“Importante tebes atu jornalista sira iha koñesimentu no intendimentu konaba saida maka mudansa klimatika, ho formasaun ne’ebé AJTL ho UNESCO halo, tuir KI importante tebes, hodi kontribui ba iha kapasidade jornalista sira nian”, hateten, Virgílio da Silva Guterres, iha salaun Hak, 13/11.

Prezidente Virgilio mos hateten katak, mudansa klimatika ne’e afeita ba ema barak, efeitu ba setór hotu-hotu, hanesan setór agrikultura, saude. Bainhira bai-loron naruk, prosesu kuda rai nian iregural, agrikultór sira bainhira kuda labele buras.

Liu hosi abertura ne’e, Prezidente KI mos informa katak durante ne’e jornalista barak liu mak kobre konaba asumtu politika, “ezemplu hanesan ahi rai iha likisa ho ermera, jornalista sira la foti notisia ne’e sai liputan utama, mais ita lahatene uma hira mak ahi han. Buat tolu ne’ebé jornalista buka atu hametin maka verifikasaun, konfirmasaun ho klarifikasaun, labele hatun notisia ida sem chek ho parametru”.

Iha fatin hanesan Prezidente AJTL, David Hugo hateten, problema mudansa klimatika sai tiha problema global, iha Timor nota katak media sira nia kobertura ba asuntu mudansa klimatika sei menus, ho ida ne’e maka sira servisu hamutuk ho UNESCO, atu bele hetan apoiu hodi bele realiza formasaun ida ne’e.

“Ami hakarak tenta atu hasae jornalista hotu-hotu nia koñesimentu, oinsa mak halo kobertura, labele halo kobertura ba politiku de’it, maibé bele haree mós issu ida kona-ba mudansa klimatiku, tanba mudansa klimatiku ninia impaktu ne’e barak la halimar”, hateten Prezidente AJTL.

Formasaun ne’ebe halao durante loron haat, Prezidente AJTL espera katak jornalista bele hetan netik bukae ruma, hodi nune’e iha sira nia kobertura la hetan failansu ruma, oinsa maka koalia kona-ba issue mudansa klimatika.

Asesor ba Komunikasaun no Informasaun ba UNESCO iha Jakarta, Dr.Ming Kuok Lim, iha loron abertura hateten UNESCO apoiu formasuan ida ne’e, tanba mudansa klimatik importante tebes ba ema hotu, ida ne’e sai obstaklu boot ida.

“Ita servisu hamutuk fo apoiu materia sira, oinsa hanesan media, bele informa direita no klaru saida maka mudansa klimatika ba publiku hodi hatene. atu hasa’e koñesimentu jornalista nian, hodi halo kobertura espesifiku, liu-liu ba issu mudansa klimatika”, tenik Lim.

Objetivu hosi treinamentu ne’e importante tebes ba jornalista sira, atu bele komprende klean konaba akesementu global no mudansa klimatika, hodi bele informa no eduka audiensia liu hosi nutisia ne’ebe publika.

Formasaun ne’e implementa tanba hetan apoiu finanseiru hosi UNESCO no halao durante loron haat, hosi 13-16 Novembru.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here