Home Notisia Hafoin Insendiu Infermeira ho Dotor Sedauk Fila Ba Klinika Ura-hou

Hafoin Insendiu Infermeira ho Dotor Sedauk Fila Ba Klinika Ura-hou

236
0
Klinika iha suku Ura-hou. [Foto: Zevonia Vieira | 19.01.2020]

Reportazen Zevonia Vieira 

“Antes insendiu akontese, infermeira no doutor sira sei mai, maibe depois insendiu akontese to’o ohin loron klinika taka, ami koalia ona ba Ministeriu Saude nian iha Gleno maibe sira nia razaun kondisaun estrada aat, udan entaun sira labele mai”, hateten Alberto”. Xefe Suku Ura-hou

Area saude mos sai fator importante iha nasaun ida ne’e, povu sira iha direitu hodi asesu klinika no ospital ho fasil, no fasilidade ne’ebe kompletu, maibe ida ne’e sedauk atinji.

Iha area rural sira, komunidade sira susar atu asesu klinika ho fasilidade ne’ebe diak, menus infermeira no doutor. Situasaun ida ne’e mos infrenta iha suku Ura-hou, posto administrative Hatulia, municipiu Ermera.

Situasaun Klinika iha Ura-hou infermeira no doutor sira la mai halo atendementu ba pasiente sira to’o ohin loron, depois de insendiu ne’ebe akontese iha fulan Outubro 2-19, razaun tanba estrada aat no dook. Bainhira jornalista Neon Metin halo visita suku Ura-hou, kondisaun estrada la dun diak duni ba kareta no motor atu uza.

Xefe Suku Ura-hou, Alberto Soares ba Neon Metin hateten klinika Ura-hou iha maibe infermeira ho doutora sira la dun mai tanba kondisaun estrada ne’ebe aat.

“Antes insendiu akontese, infermeira no doutor sira sei mai, maibe depois insendiu akontese to’o ohin loron klinika taka, ami koalia ona ba Ministeriu Saude nian iha Gleno maibe sira nia razaun kondisaun estrada aat, udan entaun sira labele mai”, hateten Alberto, 18/01.

Xefe Suku hatutan bainhira komunidade balun moras, sira rasik esforsu an ba iha klinika iha suku Ma-ubu no lao ba iha estrada boot hodi hein ambulansia hodi mai tula, no lori ba ospital iha Gleno.

Suku Ura-hou, postu administrativu Hatulia, Municipiu Ermera infreita problema oin-oin ne’ebe halo komunidade iha ne’ebe kontinua halerik, maske liu ona tinan 20 resin Timor ukun an, maibe mukit kontinua akontese. Area rural sira sedauk bele moris dignu tuir Konstituisaun RDTL. Sira kontinua hein promesas ne’ebe ulun boot sira hato’o iha kampanha politika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here