Home Notisia Fulan 3 Ona Sedauk Iha Autoridade ZEESM Foun, Lugu: Ema Hotu Iha...

Fulan 3 Ona Sedauk Iha Autoridade ZEESM Foun, Lugu: Ema Hotu Iha Direitu Kritika, Hau Sei La Responde

1761
0
Prezidente RAEOA-ZEESM, Jose Luis Guterres. [Foto: Copyright media KAK | 05.02.2020]

Reportazen Francisco JDA

Autoridade sesante Rejiaun Administrativu Oe-Cusse Ambeno hasoru  eiz Prezidente RAEOA-ZEEMS, Dr. Mari Alkatiri, hodi informa servisu ne’ebe halao ona iha Oe-Cusse. Ba jornalista sira eiz Sekretaria Rejional Finansas ZEESM, Leonia Monteiro hatoo katak objetivu hosi enkontru ne’e, atu informa ba publiku, tanba Xefe Gabinnete Autoridade RAEOA fo sai informasaun katak membru sesante la konsge rai servisu, abandona servisu no fuln tilu ona seidauk iha membru autoridade foun iha RAEOA.

“Informasaun hosi Xefe Gabinnete Autoridade ZEESM ne’e la los tanba membru autoridade nain neen nia mandate remata iha loron 1 Janeiru 2020.  Durante ne’e  Presidente atual Raeoa-Zeems Jose Luis Guterres fo informasaun ba membru autoridade sensante, atu fo apoio ba nia durante mandatu to’o loron 1 Janeiro 2020,  tanba ne’e ami halo ona karta ida iha loron 11 Dezembru haruka ba Primeiru  Ministru Taur Matan Ruak infoma katak, ami nia mandatu hotu ona tuir rezosolusaun governo ne’ebe aprova, nune’e bele halo fali proposta ida ba Primeiru Ministru nune’e bele nomeia fila fali membru autoridade foun”,  dehan eis Sekretaria Rejional Finacas RAEOA-ZEESM Leonia Monteiro iha gabinnete eis titular Farol, 05/02.

Eis Secretaria ne’e mos reforsa tan, to’o ona fulan tolu maibe seidauk iha membru autoridade foun, tanba ne’e membru sesante ne’ebe remata ona, mai koalia ho eis Presidente RAEOA Dr. Mari Alkatiri maske membru sesante hatoo ona informasaun, nune’e tuir enkuadramentu legal membru autoridade ne’e tenke aprova iha Konselho Ministru.

Relasiona ho informasaun ne’e, jornalista sira halo konfirmasaun ho Prezidente atual RAEOA-ZEESM, Jose Luis Guterres [Lugu], ba jornalista sira Jose Luis hateten nia parte lakohi halo polemika barak barak rai Oe-cusse, maibe Oe-cusse presiza pasu social komprensaun, hodi nune’e bele lori Oe-cusse ba dezenvolvimentu.

 “Ema hotu iha Timor ne’e iha direitu atu koalia no Kritika, maibe hau opta lalika responde ba buat sira ne’e, se iha kritika ruma fundamentadu, ami la iha problema ami simu ema hotu.  Iha prosesu politika Timor nian ne’e, ami mos tenke respeita partidus politiku ne’ebe involve iha governo, para iha Oe-cusse, ita iha governo rejional ida estavel, para bele halao servisu ba dezenvolvimentu”, tenik Jose Luis Guterres iha edifisiu ZEESM, iha Farol.

Jose Luis haforsa liutan haforsa ema sira ne’ebe hakarak kritika dehan la diak, bele kontinua Kritika nafatin, la iha problemas. Nomeasaun ba Sekretariu ne’e hein no hakerek ona surat ba lider partidu politiku sira balun, simu ona no balun seidauk, maibe prosesu nomeasaun formal sei halao, no dezenvolvimentu kontinua lao nafatin iha RAEAO.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here