Home EduTek IE Fahe Sertifikadu Ba Formandu Sira, SEFOPE: Baruk Esforsu-an, Ita nia Moris...

IE Fahe Sertifikadu Ba Formandu Sira, SEFOPE: Baruk Esforsu-an, Ita nia Moris Sei La Ba Oin

692
0
Formandu sira simu sertifikadu hosi IE. [Foto: Francisco JDA | 11.02.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Institute of Education [IE] fahe sertifikafu ba formador sira hamutuk ema nain 22, nain tolu  hosi Institute of Education, ema 19 nudar formador nudar pontu vocal hosi munisipiu Baucau no Viqueque.

Formasaun ne’ebe sira hetan hanesan lingua Ingles, Portugues, Korea, Office Administrasaun, Siensia governmentais, Jestaun informatika no formasaun lideransa. Formasaun hirak ne’e kuaze gratuita, liu-liu konaba lideransa no lingua Korea 85% gratuita

Formandu sira tinan tolu nia laran mak hamutuk 1750, tuir IE nia observasaun formandu sira sira balun hetan ona serbisu, tanba ne’eIE mos halo esforus hodi hadia dadus sira ne’e.

Sekretariu Estadu Formasaun Profisional no Emprego [SEFOPE, Julião da Silva bainhira partisipa iha lansamentu Buletin Lanenok ba Edukasaun, hateten hanesan governu senti moe tanba institutu privadu loke formasaun valoriza joven sira , lolos ida ne’e responsavel estadu governu nian

“Hanesan governu hau moe tanba institutu ida ne’e responsavel estadu governu nian ne’ebé tenki fó apoiu masimu, moe tanba ema setór privadu individual ne’ebé iha boa-vontade hakarak ajuda estadu”,  hateten Julião da Silva.

Juliao husu ba joven sira  ne’ebe simu aprende ba, investe ita boot sira nia tempu tomak, tenki hahu aprende, ema dala barak sempre hateten, atu matenek ne’e tenke aprende husi ema seluk.

“Hau sempre dehan, laiha ema ida ne’ebe la susesu iha nia moris, só iha buat rua mak prezodika nia mak nia baruk esforsu-an no hapara esforsu, buat rua ne’e mak iha imi nia kakutak,  ita nia moris sei la ba oin”,  tenik Julião.

 

 

Entretantu Konselero Masimu partidu Khunto, Jose Naimori hateten  importante ba joven sira tenke tuir formasaun ne’ebé de’it, para atu kapasita sira nia hanoin, hodi prepara ba iha futuru, atu nune’e valoriza joven sira bele sai di’ak liutan.

 

“Formasaun ne’e atu fó hanoin ita, hafanu ita husi ita nia moris tomak, atu lori ita halo buat ruma ne’ebé mak ita sei halo. Formasaun ne’e hanesan hena ida ita atu hatais, ohin hatais, aban hatais no kontinua hatais, atu nune’e halo buat di’ak ruma iha ita nia futuru”, hateten Naimori.

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here