Home Notisia AMP Sei Eziste, Naimori: Sekarik Iha Koligasaun Foun, KHUNTO Prontu

AMP Sei Eziste, Naimori: Sekarik Iha Koligasaun Foun, KHUNTO Prontu

2344
0
Konseileru Masimu partidu KHUNTO, Naimori Bucar. [Foto: Francisco JDA | 11.02.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Impase politik ne’ebe akontese, bainhira Orsamentu Jeral Estadu 2020, hetan sumba iha Parlamentu Nasional, halo ema barak preokupa ho ezistensia Aliansi Mudansa ba Progresu [AMP].

Iha salaun Esperansa Delta, bainhira Konseileru Masimu partidu KHUNTO, Naimori Bucar partisipa iha lansamentu bulletin Lalenok ba Ema Hotu, hatan ba jornalista sira relasiona ho AMP sei eziste ka lae tuir KHUNTO nia hanoin? Naimori responde katak juridikamente AMP sei eziste, tanba seidauk halo deklasaun ruma, karik AMP laiha ona tenke liu husi konferensia ruma, hodi hatudu ba povu katak AMP laiha ona.

“Prezidente PLP hateten AMP laiha ona, ne’e nudar Primeiru Ministru nia hanoin, maibé nudar Prezidente PLP, tanba na’in tolu hamutuk mak sai AMP linha koordenasaun partidu tolu ne’e lao normal, tanba iha Parlamentu sei ativu hela, se iha Parlamentu Nasional mak la ativu ona ne’e signifika katak laiha ona”, hateten Naimori

Naimori Bucar mos hateten, sekarik postura koligasaun foun konvida, partidu KHUNTO prontu tanba tanba KHUNTO atu servi nasaun.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here