Home Notisia Rezultadu Enkontru PR ho Koligasaun Foun, PR Husu Koligasaun Kompleta Rekezitus Balun

Rezultadu Enkontru PR ho Koligasaun Foun, PR Husu Koligasaun Kompleta Rekezitus Balun

8944
0
Prezidente CNRT ho koligasaun hafoin remata enkontru ho PR. [Foto: Santina Lucia da Costa | 06.03.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Enkontru entre Koligasaun Foun ne’ebe lidera hosi Prezidente partidu CNRT, Kay Rala Xanana Gusmao ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo lao liu minute 30 nia laran deit, hafoin remata portavoz ba koliasagasaun foun, Antonio Conceicao “Kalohan” ba jornalista sira informa katak Prezidente da Republika simu koligasaun nia dispozisaun ne’ebe mak hato’o iha karta ho intensaun katak atu bele halo fomasaun ba governu foun , maibe agora dadauk sei iha rekezitus balun ne’ebe mak presiza koligasau ne’e priense.

“Prezidente da Republika sei hakarak atu atende liutan, koligasaun rasik sedauk priense rekezitus balun, tanba ne’e mak ami sei fila, depois mak koligasaun buka atu fo fila fali ami nia resposta ba Prezidente da Republika”, hateten Kalohan ba jornalista sira iha palacio prezidensia, 06/03/20

Rekezitus saida mak Prezidente da Republika husu atu priense, ba Neon Metin Kalohan hateten saida mak Prezidente da Republika hare hosi karta ne’ebe mak koligasaun hatoo katak iha aspetu politiku iha kondisaun tanba iha ona koligasaun entre partidus neen, hodi priense maioria parlamentar.

“Segundu kondisaun ne’ebe ami hotu tenkeser halo katak tuir Lei Partidu Politikus ami tenke iha konferensia ou kongresu. Bazea ba ida ne’e mak Prezidente da Republika hakarak hatene klean liutan prosedementu hodi lori to’o ba iha koligasaun, tanba ne’e mak ami sedauk iha pozisaun atu hatan direitamentu ba Prezidente da Republika”, hateten Kalohan

Kalohan mos hateten Prezidente da Republika iha atensaun boot ba iha nesesidade Orsamentu Jeral Estadu ne’ebe tenkeser nafatin atu sustenta sustentabilidade atividade governu nian, ida ne’e hanesan rekezitus principal ida, sekarik iha governasaun foun ida, governu ida ne’e mak tenke garante duni nia sustentabildade ne’e ba to’o rohan.

“Portantu kondisaun ida ne’e mak koalia konaba rekezitus legais juridiku nian presiza priense”

Bainhira mak atu aprezenta fali rekezitus hirak ne’e? Kalohan hatan ba Neon Metin katak laiha tempu ida mak fiksa tanba tenke ba hare fila fali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here