Home Notisia $100 ba Uma Kain Atraza, NGO La’o Hamutuk: Seitor Informal Sira Mak...

$100 ba Uma Kain Atraza, NGO La’o Hamutuk: Seitor Informal Sira Mak Merese Liu Hetan Subsidiu

992
0
Koorndenador NGO La'o Hamutuk, Marta da Silva. [Foto: Francisco JDA | 12.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Centru Informasaun Impaktu Covid-19 (CIIC) hala’o Konferensia imprensa kona impaktu hosi Surtu moras Covid-19 no Estadu Emergencia afeta ekonómika ba sidadaun sira nia vida umana.

Relasiona ho subsidiu $100 ne’ebé governu preve ba kada uma kain sira, lba jornalista sira  Koordenador NGO La’o Hamutuk hateten tuir analiza ne’ebé NGO La’o Hamutuk iha katak osan $100 ne’e ba familia ne’ebé merese duni atu hetan no la presiza familia iha Timor Laran hotu hetan, tanba familia balun ne’ebé iha salariu kada fulan bele hetan too $500 mai karaik, tanba ne’e mak osan ne’e  prefere mos  ba ambulante sira, sei la iha implikasaun ba orsamemtu.

 “Ita kompara ba ita nia sensu iha ema tokon 1,2. se ita ba kada familia menus liu ida ne’e, kompara ho ema kbiit laek sira ne’e númeru sei menus liu.  Ami fiar katak osan sira ne’e sei bele sustentavel tanba ami dehan sei la bá família hotu atu hetan, maibé ami nia hare seitor informal ne’ebé lakon totál rendimentu iha estadu emergencia ne’e”, tenik Koordenador La’o Hamutuk Marta da Silva iha FONTIL, 12/05.

Marta da Silva hateten La’o Hamutuk konkorda ho dezisaun governu nian ne’ebé atu fo subsidiu, maibé subsidiu ne’e la serve ba ema hotu atu hetan, sira ne’ebé seitor informal mak merese liu hetan subsidiu.  Kompara ho ema ne’ebé hetan salariu fulan-fulan, nune’e mós governu tenke hadia ona baze de dadus tanba atraza demais, tanba to’o agora baze de dadus seidauk hadia  se dada bebeik sei fo impaktu makas liu ba maluk kbiit laek ne’ebé la sustenta sira nia moris ba iha surtu Covid-19 no estadu emergencia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here