Home Notisia $80 Dollar Perdiem Deputadu Sira Ba Fiskalizasaun Covid-19, CGT: PN Aproveita Hetan...

$80 Dollar Perdiem Deputadu Sira Ba Fiskalizasaun Covid-19, CGT: PN Aproveita Hetan Lukru

3852
0
Porta Voz Core Grupu Transparancy (CGT) Manuel Monteiro. [Foto: Francisco JDA | 12.05.2020]

Reportazen Francisco JDA

Centru Informasaun Impaktu Covid-19 (CIIC) hala’o konferensia imprensa hodi relata situasaun ba impaktu ekonomia sosial ne’ebé afeta ba populasaun iha Timor Leste.

Tuir Porta Voz  Core Group Transparency (CGT) Manuel Monteiro ba jornalista sira hateten subsidiu ba kada uma kain presiza duni governu nian Prezensa atu rona medida, hodi responde ba situasaun emergencia tanba fo efeitu ba komunidade.

“Durante periodu aplikasaun estadu emergencia liu-liu sira ne’ebé servisu iha seitor informal no la iha kontratu servisu, maske nune’e ami hanoin katak governu iha esperiénsia barak ona hamosu medida subsidiu kompensasaun hanesan aplika ba vitima hosi Krize iha tinan 2006/2007. komunidade afeta hosi Tasi Mane, hosi ami nia monitoramemtu la hatudu vantajen di’ak ba ita nia povu no prátika ida la eduka ita nia povu. Laós la konkorda ho politika subsidiu maibé presiza mekanismu identifikasaun ba alvu hosi osan tenke ba duni kbiit laek sira ne’ebé merese hodi simu, tanba efeitu hosi aplikasaun estadu emergencia”, hateten Porta Voz CGT iha Salaun Fongtil, 12/05.

Portavoz Manuel Monteiro hatutan bazeia ba monitoramemtu Lei barak ne’ebé sei metin hela iha Parlamentu Nasionál (PN) nia gaveta ohin loron seidauk deskute. “Ho realidade sira ne’e ami hanoin katak PN la presiza hodi husu osan tanba servisu balun ne’ebé PN atu halo hodi ezekuta osan $500 hanesan desimina informasaun ba populasaun, sobre surtu Covid-19 ami konsidera aktu ida hodi gasta de’it osan ho razaun osan perdiem ba Membru Parlamentu Nasional (MPN) $80 seidauk fasilidade sira seluk. Ami lakohi iha tempu ida agora povu sofre hela ai-han, tanba limitasaun de movimentu maibé iha tempu hanesan PN aproveita hodi hetan lukru”, hateten Porta Voz CGT Manuel Monteiro.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here