Home Notisia Covid-19, 15 Maiu Pasiente Nain 28 100% Kuradu, Pasiente Iha Isolamentu Laiha...

Covid-19, 15 Maiu Pasiente Nain 28 100% Kuradu, Pasiente Iha Isolamentu Laiha Ona

1133
0
Portavoz CIJK, Dr. Sergio Lobo. [Foto: Zevonia Vieira | 15.05.2020]

Reportazen Zevonia Vieira

Centru Integradu Jestaun Krize (CIJK), relata informasaun moras surtu Covid-19 ba loron 15 Maiu nian, liu hosi konferensia imprensa, portavoz CIJK, Dr. Sergio Lobo ba jornalista sira hateten teste ne’ebe halo to’o ohin hamutuk 1314 kompara ho horseik 1220, teste konfirmadu nafatin 24, pasiente rekuperadu hamutuk 28 katak 24 konfirmadu positivu no nain 4 provavel, laiha ona pasiente iha Vera Cruz.

Ba teste negative mantein ho 855, pasiente ne’ebe hein rezultadu hamutuk 435. Ba ema ne’ebe sei iha kuarentena hamutuk 44. Ba ema ne’ebe passa ona loron 14 hamutuk nain 2238.

Maske Timor-Leste konsege sai resolve pasiente nain 28 ne’ebe mak iha isolamentu Vera Cruz katak 100% sira kuradu, maibe Centru Integradu Jestaun Krize kontinua apela ba  komunidade atu kontinua kumpre regra distansiamentu fíziku minimu metru ida. Tur hakmatek iha uma, no  evita halibur malu, Uza máskara wainhira sai husi uma.

“Keta rona boatus no notisias husi fonte ne’ebé la lós. Rona no fiar deit informasaun sira  ne’ebé sai husi Konferensia Imprensa ne’ebé SS-CIGC  realiza  loron-loron. Kontinua pratika ijiene pesoal, liu-liu  fase liman bebeik no liman labele konaba inus, matan ho ibun Uza máskara wainhira sai husi uma”, hateten Dr. Sergio iha CCD, 15/05

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here