Home Notisia Estrada Rural, Bee Moos no Seguransa Alimentar Sai Serbisu Prioridade Ba Bano

Estrada Rural, Bee Moos no Seguransa Alimentar Sai Serbisu Prioridade Ba Bano

1062
0
Atual Prezidente Autoridade RAEOA, Arsenio Bano. [Foto: Santina Lucia da Costa | 15.06.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Aktual Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativa Espesial Oe-Cusse Ambeno (RAEOA) Komprimenta Xefe Estadu, Arsenio: serbisu atu garante Oecusse nafatin tama iha kontextu estadu unitariu.

Atual Prezidente Autoridade RAEOA, Arseno Bano hasoru malu ho Prezidente da Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo, hodi aprezenta-an ba knaar foun ne’ebe mak atu halo iha RAEOA.

Hafoin remata enkontru, ba jornalista sira atua Prezidente RAEOA informa katak nudar Prezidente Autoridade  hateten tuir Lei Nu.3 tenke serbisu garante Oe-cusse nafatin, tama iha kontextu estadu unitariu

Arsenio Bano deklara semana ida ne’e to’o semana oin, nia hakarak garante funsionamentu autoridade Oecusse husi kantor Dili to’o Oecusse tomak, husu populasaun Oecusse hakmatek no kalma.

“Funsionamentu katak ema hotu-hotu tenki serbisu normal, vida instituisional tenki lao normal fali, tenki haree saida mak presija halo iha semana primeiru, haree evaluasaun ba ema barbarak. uluk Prezidente sesante rekruta, hau mos presija audit, para haree serbisu tomak ne’ebe lao no kontinua obra ne’ebe Dr. Marí Alkatiri hahu ona iha Oecusse, ne’ebe hau pertensia ba serbisu”, deklara Arsenio Bano.

Bano dehan, Oe-cusse tenki sai modelu, nia hato’o ba Primeiru Ministru Taur Matan Ruak, sira persija apoiu Dr. Marí Alkatiri nian. Ba mediu longu prazu Oe-cusse, sira sei serbisu maka’as para bele sai nafatin ezemplu.

“Se sidade Oe-cusse sidade ki’ik ida, presija nafatin sai sidade ida limpu, moos, furak para atrai maluk sira husi Dili, husi rai seluk. Hau hatete ona katak, sai Prezidente Oe-cusse laos fasil, mais laos buat ida imposivel, ida ne’e mak hau hato’o ba Prezidente da Republika.” dehan Bano.

Arsenio mos dehan estrada mak problema ba zona rural sira, bee moos mos problema, seguransa alimentar mak problema, rendimentu uma-ka’in kiki’ik sei problema, ne’e mak sai fokus ba serbisu tuir mai.

Bano mos informa katak Prezidente da Republika hato’o nia konfiansa tomak ba Arsenio Paixão Bano hodi halo serbisu ho didi’ak. Sai Prezidente ba populasaun Oe-cusse tomak, serbisu tuir regra no serbisu ho fuan.

,

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here