Home Justisa Durante EE, JSMP Detekta Iha Kazu Krime 81 Hanesan Violasaun Sexual, VD...

Durante EE, JSMP Detekta Iha Kazu Krime 81 Hanesan Violasaun Sexual, VD no VBJ

529
0
Diretora Executiva JSMP, Ana Paula Marcal. [Foto: Francisco JDA | 19.06.2020]

Reportazen Francisco JDA

Judicial Sistem Monitoring Program (JSMP) hala’o konferensia imprensa liu hosi Centru Informasaun Impaktu Covid-19 (CIIC), hodi relata  informasaun relasiona ho impaktu hosi Estadu Emergencia no impaktu Covid-19 ba rendimentu ekonomia familia nian,  hodi fo kauza ba kazu Violensia Domestika (VD) nia númeru aas iha Tribunal sira hotu iha Timor-Leste.

Diretora Executiva  JSMP, Ana Paula Marcal ba jornalista sira hateten, tuir observasaun JSMP nian iha estadu emergencia faze daruak, iha vitima barak hosi Violensia Bazeia ba Jéneru (VBJ) no JSMP apoio vitima sira, hodi asesu ba Justisa.

“JSMP konsege hetan informasaun hosi  Unidade Apoio ba Vitima, Polísia Nasionál Timor Lorosae (PNTL) kazu hamutuk 81, hosi Municipiu Aileu, Manufahi, Baucau no Oe-cusse. Ami ajuda vitima sira lori ba Ministeriu Públiku (MP) hamutuk kazu 9.  Vitima sira ne’e mak hanesan violasaun sexual , abuzu sexual ba minor no Violensia Domestika no sira registu ona iha Ministeriu públiku”, esplika Diretora Executiva JSMP iha Salaun FONGTIL, 19/06

Bazeia ba JSMP nia observasaun, durante estadu emergencia daruak, Tribunal la halo nia julgamentu ba kazu sira , bele halo  deit julgamentu  ba kazu urjencesia ruma, primeira enterogatorio no kazu sira ne’ebé rekere duni tenki foti desizaun.

Maske nune’e observasaun ne’ebé JSMP hala’o iha Tribunal hatudu katak, konsege julga kazu hamutuk 77, hanesan kazu krimi 73 no kazu sivil 4. Nune’e hosi kazu 77, ne’e iha kazu balun ne’ebé adia, tanba parte sira hosi kazu la marka prezensa no vitima sira ne’ebé hetan desizaun hamutuk 12 no suspende nain 9, pena multa 3 no admistrasaun 3 ba kazu krimi no kazu 4 sivil hotu hetan dezisaun.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here