Home Notisia Umbelino: Ukun-an Halo Ema Hotu Iha Oin, Labele Husik Ema Ida Iha...

Umbelino: Ukun-an Halo Ema Hotu Iha Oin, Labele Husik Ema Ida Iha Kotuk

263
0
difisiente Diretor Ezekutivu East Timor Blind Union (ETBU), Umbelino da Costa.[Foto: Adroaldo | 31.08.2020]

Reportazen Adroaldo ‘Saretukau’

“Uluk okupasaun Indonézi,a ita la iha oportunidade ba malu, ema dehan difisiénsia. Agora ‘No one live behind’ la iha ema ida husik iha kotuk, maibé realidade uluk ema tenki husik iha kotuk, hanesan ema difisiensia susar tebes, ema la konsidera. Maibé ukun aan ida ne’e ema hotu iha oin, dezenvolvimentu la husik ema ida iha kotuk. Umbelino

Loron 30 Agostu nudar istoriku ba povu maubere iha tempu ne’eba, hodi determina future nasaun liu hosi fo votus ba ukun rasik-an. Relasiona ho loron referendu, grupu KADALAK no ETERNAL FRIENDS organiza aktividade marsa Konsulta Popular.

Objetivu hosi marsa ne’e mak atu ‘konsensializa Timor Oan hotu ho valor Konsulta Popular, sai festa popular Timor oan hotu nian’ ho tema “Unidade Sai ida suli hamutuk nafatin ba nafatin”.

Liu hosi komemorasaun ne’e, reprezentante difisiente Diretor Ezekutivu East Timor Blind Union (ETBU), Umbelino da Costa iha nia diskursu hateten nudar ema ho difisiensia, sente katak iha momentu ne’eba situasaun ne’ebe perigozu tebes, tanba inimigu iha ita nia leet.

“Ha’u sei lembra uluk ha’u halo tinan 12, iha ne’eba lia-fuan ida ema dehan mate ka moris ukun rasik-an ne’e mak ohin loron ita hatudu duni ita nia ukun aan ida ne’e”, dehan Umbelino, iha jardim BJ. Habibie, 31/08.

Nia dehan ukun-an ida ne’e la fasil, han tempu naruk, ita nia eroi sira ne’ebé mak fakar ran ho ruin hosi loro sa’e to’o loro monu, tasi feto tasi mane nomos hosi nasaun seluk ba ita nia liberdade. Jerasaun ida ne’ebé mak foun hosi sira nia mate, konsiente katak ita tenki respeita malu, ita lebele ódiu malu, ita kria nafatin unidade iha ita nia fuan.

“Uluk mate ka moris ukun rasik aan, agora mate ka moris labele hodi rama ambon duni malu. Ita tenki soe ona ita nia pensamentu sira ne’ebé ódiu malu, mai ita hamutuk fo liman ba malu, ita iha kekurangan no kelebihan ita kompleta malu, ita respeita malu, entaun ita nia nasaun ne’e sai imajen ida ne’ebé mak di’ak ba mundu tomak. Mundu tomak atu haree de’it katak Timor-Leste nasaun ida ne’ebé mak dezenvolve, nasaun ida ne’e mak harii ho nia kultura, nasaun ida ne’ebé mak respeita malu, ida ne’e mak ita dehan ita nia eroi lakon sira nia vida la saugati”, dehan Umbelino.

Nia fo hanoin katak loron 30 Agostu liu, atu hanoin hikas fali, mai ho ita nia fuan katak prosesu lubuk ida mak mai ne’e, to’o ohin loron ita bele goja nasaun nia furak, ha’u bele eskola, ha’u bele iha oportunidade, iha lei balu proteje, salva ha’u nia vida moris no mos ba sidadaun hotu-hotu.

“Uluk okupasaun Indonézia, ita la iha oportunidade ba malu, ema dehan difisiénsia.  Agora ‘No one live behind’ katak la iha ema ida husik iha kotuk, maibé realidade uluk ema tenki husik iha kotuk, hanesan ema difisiensia susar tebes, ema la konsidera, maibé ukun-an ida ne’e, ema hotu iha oin, dezenvolvimentu la husik ema ida iha kotuk”, tenik Umbelino

Reprezentante difisiente ne’e agradese tebes, tanba bele iha oportunidade hodi hato’o hanoin ruma no inspirasaun loron 30 Agostu ida ne’e.

Iha parte sorin ema ho difisiensia fíziku, Gabriel de Oliveira de Araújo hato’o nia sentimentu kontente no orgullu tanba bele partisipa iha marsa da paz, hodi komemora loron referendum ne’e.

Nia dehan hanensan nasaun ne’ebé independete ona, husu ba na’i ulun sira atu tuur hamutuk, kolabora hamutuk, fo liman ba malu hodi solusiona problema ne’ebé mak agora da-dauk Timor hasoru hela.

Marsa refere hahu hosi jardim 4 de Maiu to’o jardim Bj. Habibie hetan partisipasaun masimu hosi juventude sira, estudente privadu, eskola publiku, seminariu Menor Nossa Senhora de Fatima Balide hamutuk ho padre no madre sira no mos autoridade lokal suku Bidau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here