Home Notisia Konsellu Estadu Rekomenda Prezidente Republika Husu Autorizasaun PN Renova EE

Konsellu Estadu Rekomenda Prezidente Republika Husu Autorizasaun PN Renova EE

474
0
Xefe Casa Sivil, Francisco Maria de Vasconselhos.[Foto:Santina Lucia da Costa |31.08.2020]

Reportazen Santina Lucia da Costa

Relasiona ho renovasaun Estadu Emerjensia, liu hosi enkontru ohin loron 31 Agostu Prezidente Republika, Dr. Francisco Guterres Lu Olo halao enkotru ho Konsellu Estadu (KE) hodi rona hanoin sira ne’ebe sira aprezenta.

Iha enkontru refere Konsellu Estadu rekomenda ba Prezidente Republika atu husu autorizasaun hosi Parlamentu Nasional hodi renova estadu emerjensia ba dala lima.

Ba jornalista sir Xefe Casa Sivil, Francisco Maria de Vasconselhos informa katak Konsellu Estadu rekomenda ba Prezidente Republika, no haruka Parlamentu Nasional hodi diskuti no lori mai fali Prezidente hodi dekreta estadu emerjensia tuir mai.

“Tanba ita haree, ita nia nasaun vizinhos Indonezia numeru kada vez bele aumenta, nafatin hanesan foin dadaun liu ba, laiha mudansa, liuliu ba Airoportu, Portu ho Fronteira maka fokus ba situasaun ba oin”, hateten Xefe Casa Sivil, iha palacio prezidensia, 31/08.

Xefe Casa Sivil mos informa katak iha loron 1 Septembru Prezidente Republika sei halo enkontruho Konsellu Superior Defeza no Seguransa hodi rona mos sira nia hanoin konaba renovasaun estadu emerjensia

Membru  sira ne’ebé hola parte iha Konsellu Estadu mak Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Eis-Prezidente Repúblika Xanana Gusmão, Eis-Prezidente José Ramos-Horta, Eis-Prezidente Repúblika no atuál Primeiru-Ministru Jeneral Taur Matan Ruak,  Prezidente Parlamentu Nasionál Aniceto Longuinhos Guterres Lopes.  Halo parte mós Konsellu ne’e  membru sira nomeadu husi Prezidente Repúblika: Óscar Lima, Alcino de Araújo Barris, Maria Dadi Soares Magno, Laura Soares Abrantes no Faustino da Costa.  Husi Parlamentu Nasionál: Eduardo de Deus ‘Dusae’, Aurora Ximenes, José Cornélio Guterres, Árcangelo de Jesus Gouveia Leite no  José dos Santos ‘Naimori Bucar’.

Entretantu, Membru  sira ne’ebé halo parte Konsellu Superior Defeza no Seguransa mak Prezidente Repúblika Francisco Guterres Lú Olo, Primeiru-Ministru no Ministru Interiór Taur Matan Ruak, Ministra Negósius Estranjeirus no Kooperasaun  Maria Adalzija Magno, Ministru Defeza Filomeno Paixão,   Ministru Justisa Manuel Cárceres, Xefe Estadu Maior Jeneral F-FDTL Lere Anan Timur, Komisáriu PNTL Faustino da Costa no Diretór Jerál Servisu Nasionál Intelijénsia Manuel Serrano. Halo mós parte iha Konsellu ne’e,  membru sira nomeadu  husi Parlamentu Nasionál: Adérito Hugo da Costa, David Dias Ximenes, Abel Pires da Silva. Membru sira nomeadu husi Prezidente Repúblika mak José Manuel Fernandes ‘Nakfilak’ no Cristina da Silva.

Observasau Neon Metin iha palacio prezidensia durante enkontru Konsellu Estadu, membru sira ne’ebe mak la marka prezensa mak eis-Prezidente Republika, Xanana Gusmão no eis-Prezidente Republika, Dr. Jose Ramos Horta.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here