Home Notisia Tempu Ukun-an To’o Ohin Loron Suku 5 Iha Postu Ossu Sedauk Asesu...

Tempu Ukun-an To’o Ohin Loron Suku 5 Iha Postu Ossu Sedauk Asesu Eletrisidade

1137
0
Administrador postu Ossu, Agusto de Sousa. [Foto: David da Costa | 29.11.2020]

Reportazen David da Costa Gusmao

Komunidade iha suku Liaruka,  Nahareka,  Waibobo,  Uabubu no Builo iha postu administrative Ossu, municipiu Viqueqeu to’o ohin loron sedauk asesu eletrisidade.

Jornalista Neon Metin entrevista ho Administrador postu Ossu, Agusto de Sousa hateten iha postu Ossu ne’e iha suku 10, no aldeia 59 maibe suku balun seidauk asesu ba linha eletrisidade durante tempu ukun-an to’o ohin loron.

“Iha ami nia postu admistrativo Ossu ne’ebe seidauk asesu ba linha eletresidade iha tempu ukun-an to’o mai agora mak suku Liaruka,  Nahareka,  Uabubu, Waibobo no suku Builo”, dehan Agusto ba jornalista Neon Metin, iha postu Ossu, sabado 28/11.

Nia haktuir tan iha suku lima ne’ebe mak asesu ona ba linha eletrisidade mak suku Luihunu, suku Ossu de Cima,  suku Builale,  Osorua no suku Uagia. Suku ne’ebe seidauk asesu eletresidade hatama ona proposta ba governo maibe seidauk iha reposta to’o ohin loron.

“Ami halo ona proposta ba iha parte governo, atu dada linha eletrisidade ba suku lima ne’ebe seidauk asesu linha eletrisidade, maibe  seidauk iha informasaun hosi governu”, dehan Agusto

Nia husu ba governo atu dada linha eletrisidade ba iha suku lima, ne’ebe mak seidauk asesu ba iha linha eletrisidade ne’e, halo komunidade kontinua moris mukit nia laran

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here