Home Saude COVID-19, Brigada Medika Cubana Kontinua Fo Apoiu

COVID-19, Brigada Medika Cubana Kontinua Fo Apoiu

505
0
Brigada Medika Cubana iha TL. [Foto: Copyright google | 11.03.2021]

Reportazen Zevonia Vieira

Relasiona ho numeru pozitivu COVID-19 ne’ebe kontinua sae iha municipio Dili, karik bele afeta ba numeru ekipa mediku iha rai laran, hodi halo atendementu ba surtu COVID-19 no mos moras sira seluk.

Liu hosi konferensia imprensa, iha sala de situasaun Centro Intergadu Jestaun Krize (CIJK), bainhira Neon Metin husu involmentu brigada Dotor Cubanu sira iha situasaun COVID-19? Ba Neon Metin Dr. Rui hatan oras ne’e dadauk brigada mediku Cubana nafatin fo apoiu, maibe sira la iha terenu direitamente.

“Ita nia mediku timoroan sira mak halo hela serbisu ida ne’e, intermus numeru ita laiha problemas, klaru que funsinariu publiku deit la sufsiente no sei hakarak nafatin garante prestasaun serbisu ekipa saude nian, maibe wainhira iha nesesidade ita bele mobiliza ida ne’ebe mak sedauk sai funsionariu no ema ne’ebe serbisu iha linha frente ho sistema voluntariu ita bele mobiliza,” dehan Dr, Rui iha CCD, 11/03.

Tuir dadus ne’ebe rekolla ona hosi horseik to’o ohin loron hodi buka tuir kontaktu besik iha tan kazu foun hamutuk 12 mak pozitivu. Pozitivu nain 1 kontaktu besik hosi kazu Bebonuk, pozitivu nain 8 kontaktu-besik husi kazu sira SEFOPE, pozitivu 2 kontaktu-besik ho kazu Ministerio Finansas & Ministériu Transportes e Comunicação,  pozitivu 1 iha aldeia 4 de Setembru, Tasi Tolu-Dili.

Kazu em jeral kazu foun hamutuk 14, iha Dili nain 12 no iha Fatumea Covalima nain 2, kazu rekuperadu zero no kazu ativu total 65

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here