Home Analisa LIXU: ‘Dezastre Umana’ Ba Ambiente

LIXU: ‘Dezastre Umana’ Ba Ambiente

1933
0
Augusto Almeida da Silva. [Foto" Dok. privadu | 12.03.2021]

Hakerek nain Augusto Almeida da Silva

Realidade universu, espesifiku situasaun Meiu Ambiente, agora sai problematika bot iha munda no ba ema hotu. Meiu Ambiente ne’ebe sai hanesan fatin hodi ema halo interaksaun ba malu no natureza, neneik no bebeik hahu alienadu husi prinsipiu moris saudavel.

Eforsu hodi komplete necesidade basiku umana sai hanesan faktores ne’ebe halo ema haluha nia an no monu ba hahalok egoisme ne’ebe hamosu krizi ambiental. Krizi ambiental ne’e sei implika dezekilibriu no destroisaun ba natureza, mak hanesan incerteza tempu udan, inundasaun, rai monu, no poluisaun.

Aktividade soe lixu no jestaun ba lixu sai hanesan faktor ida ne’ebe influensia krizi ambintal. Lixu sai hanesan produtu umana ne’ebe ita sempre hasoru iha fatin-fatin.

Kresimentu populasaun no mudansa urbana sai hanesan faktores ne’ebe aumenta lixu iha ambiente moris umana nian. Eksistensia lixu sei sai hanesan problema bot, wainhira la iha jestaun ne’ebe diak
hodi jere lixu. Konsekuensi ne’ebe sei mosu mak poluisaun ne’ebe bot ba Meiu Ambiente. Maibe mos, jestaun ne’ebe diak sei fo impaktu diak ba vida umana no Meiu Ambiente.

Timor Leste, sai hanesan nasaun ida ne’ebe klasifika ba grupu nasaun terceiru iha mundu no sei iha fase inisiu ba produktivu lixeiru iha futuru. Faktus sira ne’e mosu, tamba sistema jestaun ou manajementu ba lixu ne’ebe lao la diak iha populasaun nia le’et, liu-liu iha
cidade Dili. Lixu sira ne’ebe ita hare iha fatin lixu (tempat pembuangan sampah-TPS) mak hanesan lixu uma kain, lixu plastiku, no lixu doz (kardus) ne’ebe loja sira uza.

Lixu: ‘Dezastre Umana’ ba Ambiente
Bazeia ba situasaun lixu iha cidade Dili ne’ebe kada loron iha 250 toneladas (fontes Neon Metin, 16/02/2021), sai hanesan problema bot ba Meiu ambiente no saude populasaun rasik. Realidade lixeiru ne’e bele kategoria hanesan ‘dezastre umana’ ba ambiente.

Tamba sa mak sai hanesan ‘dezastre umana’ ida ba ambiente? Molok atu komprende konteudu husi lixu ne’ebe sai hanesan ‘dezastre umana’ ba ambiente, uluk nanain hau sei haktuir terminolojia husi liafuan ‘dezastre umana.’

‘Dezastre umana’ hanesan terminologi pesoal ne’ebe hau hasai bazeia ba aktus ita ema nian relevante ou relasiona ho natureza ou meiu ambiente. Liafuan ‘dezastre’ katak akontesimentu ne’ebe fo ameasa ba ema nia moris no meiu ambiente ou natureza.

Tuir konteudu liafuan ‘dezastre’ hanesan prosesu ne’ebe ameasadu, ita bele defini kenteudu husi liafuan ‘umana.’ Liafuan ‘umana’ refere ba ita ema ho ninia aktividade ou dinamika moris loroloron. No fim, konteudu husi liafuan ‘dezastre umana’ mak, aktus, aktividade ou habitus ita
ema nian ne’ebe fo impaktu negativu no ameasadu ba ema seluk no mos Meiu Ambiente.

Lixu ne’ebe nakonu kada loron iha cidade Dili sai hanesan ‘dezastre umana.’ Dezastre ida ne’ebe iha implikasaun at ba Meiu Ambiente no populasaun, liliu ba estetika cidade nian.
Lixu laos ‘premiu’ ida ne’ebe mosu derepente deit. Lixu ne’e produsaun ema nian. Produsaun ne’ebe sai hanesan dezastre bot ba Meiu Ambiente no vida umana wainhira la jere ho diak.

Sistema menajementu ba lixu ne’ebe sei uza metode klasiku ou tradisional, sai mos faktor fundamental oinsa kresimentu lixu aumenta ba beik-beik no fo impaktu negativu ba Meiu Ambiten no vida umana. Skenariu husi manajementu ba lixu ne’ebe klasiku (rekoila, foti no soe) sai hanesan habitus no kultura populasaun iha cidade Dili. Skenariu ne’e halo populasaun susar atu pratika maneira jestaun mundial ne’ebe dezenvolvidu hanesan 5R-RethinkElimination, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery (Prof. Purwanto, 2021).

Situasaun sira ne’e hamosu impaktu negativu no halo populasaun iha cidade Dili, sai hanesan ‘liurai’ ne’ebe hetan servi husi korpus (trabailador) saneamentu ne’ebe kada loron foti lixu. Pior liu tan maka, klasifikasaun lixeiru la tuir standar normal. Lixu organiku sempre tau kahor malu ho lixu nonorganiku no ba soe hamutuk iha Tibar.

Triste bot wainhira asiste sistema manajementu lixeiru ne’ebe la adekuadu. Ita sai hanesan ‘dezastre umana’ ida ba Meiu Ambiente. Por exemplu, inundasaun ne’ebe sempre mosu iha cidade Dili. Klaru katak lixu laos faktor fundamental. Maibe realidade hatudu momos
iha ita nia oin, oinsa be dalan (dreinajen) no tasi ibun sempre nakonu ho lixu. Aleinde rezulta inundasaun, lixu mos fo impaktu negativu ba saude, por exemplu situasaun populasaun iha Tibar, ejizensia juventude Tibar konaba sistema jestaun lixu ne’ebe ladiak no afeta ba sira nia saude.

Fenomena lixu ne’ebe namkari lemorai iha cidade Dili influensia husi buat oin tolu ne’ebe fundamental tebes, mak hanesan primeiru komprensaun no konsiensia; segundu jestaun lixeiru ne’ebe la adekuadu; no terseiru lei ambiental, konaba soe foer arbiru ne’e la forti.

‘Dezastre umana’ iha pratika soe foer sei la mosu, wainhira ema ida-idak iha komprensaun ne’ebe diak hodi dezenvolve ninia konsiensia atu produz lixu, jere lixu no soe lixu ho diak. Ema ne’ebe iha komprensaun no konsiensia bot ba Meiu Ambiente, nia hatene risku bot ne’ebe fo ameasa ba nia an no ambiente. Aleinde, komprensaun no konsiensia, governu presija suporta grupu ne’ebe iha interese hodi resolve problema lixu, liliu ba parte jestaun nian. Oinsa aplika sistem 5R hodi jere lixu ho diak. Nune’e mos presija aplika multa administrativu ba ema ne’ebe soe foer arbiru, no la jere lixu ho diak.

Konkluzaun
Lixu sei sai nafatin ‘dezastre umana’ ba ambiente wainhira seidauk iha jestaun ne’ebe diak hodi jere lixu iha cidade Dili. Timor Leste, liliu iha cidade Dili rejista ona grupu balun ne’ebe iha intensaun diak ba problema lixeiru, maibe no faktu seidauk fo implikasaun ida ke diak.

Aplikasaun Lei ambiental, konaba lixu mos sei fraktu tebes. Sa tan konaba komprensaun no konsiensia ema ida-idak nian. Maibe, nu’udar ema akademiku ida, hau hanoin ita hotu iha vizaun diak oinsa bele rezolve problema lixeiru iha cidade Dili. Agradese tamba, ita iha ona intensaun diak hodi indentifika impaktu husi lixu sira ne’e. Aumesmu tempu, seidauk pratika ho diak. Maibe hau garante katak iha futuru ita sei jere ho diak konaba problema lixu.

Lixu nunka ser lakon housi vida moris ema nian. So, ema mak sei lakon, tamba mate, maibe lixu; lae! Ita, liliu governu presija kria lina koordinasaun ne’ebe diak ho grupu NGO balun bele foti medida hodi jere lixu.

Iha buat balun ne’ebe mak sai importansia wainhira atu jere lixu ho diak (tuir analiza akademiku nian) mak stratejia minimaliza lixu liu husi maneira produsaun. Liu husi stratejia ida ne’e ita bele komprende saida mak 5R (Rethink-Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, dan Recovery). Etapa Rethink-Elimination, Reduce sai hanesan maneira ida ne’ebe fo presaun atu hamenus lixu. Etapa Reuse, Recycle, dan Recovery sai hanesan maneira ne’ebe hamoris ekonomiku kreativu.

*(Hakerek na’in Alumnus Filozofia-Teologi Universidade Sanata Dharma, no agora sai hanesan Estudante Mastradu Ciencia Ambiental, Universidade Diponegoro, Semarang, Indonesia)

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here