Home EduTek Forum Diskusaun Jestaun Bee no Saneamentu, Dulce: Enginaria Tenke Hare Aspetu Inkluzivu

Forum Diskusaun Jestaun Bee no Saneamentu, Dulce: Enginaria Tenke Hare Aspetu Inkluzivu

456
0
Grupu Feto Engenaria iha forum diskusaun. [Foto: Francisco JDA | 14.12.2020]

Reportazen Francisco JDA

Enginaria laos hanoin ba tékniku deit, maibe hanoin mos aspetu sira hanesan inkluzivu, tanba iha komunidade iha kondisaun oinoin vuneravel, ferik katuas, labarik kiik, inan isin rua, ema ho difisensia”. Eng.Dulce Soares

Grupu Feto Enginaria (GFE) fasilita forum diskusaun ho tópiku Jestaun Bee no Saneamentu, ho objetivu atu hasae konnesimentu feto enginaria no juventude sira, ba nesesidade komunidade liga ho bee no saneamentu no kontinua treina grupu feto enginaria sira, atu bele hanoin kritiku  nune’e bainhira ba serbisu iha baze iha ona ho konnesimentu ba problema komunidade nian.  

Koordenadora Grupu Feto Enginaria, Dulce Aldozinda Soares ba Neon Metin hateten enginaria laos hanoin ba tékniku deit, maibe hanoin mos aspetu sira hanesan inkluzivu, tanba iha komunidade iha kondisaun oinoin vuneravel, ferik katuas, labarik kiik, inan isin rua, ema ho difisensia. Ho nune’e treina enginaria sira ho hanoin kritiku, bainhira serbisu karik iha ona baze ba koinesimentu iha area dezenha, karik dezenha sira ne’e nesesáriu sei introdús ba organizasaun no parte governu nian.

“Aban bainrua sira servisu karik, sira nia dezenho ne’ebe mak diak bele introdús organizasaun governu, ne’ebe interese sira nia dezenho ne’e bele sai hanesan input diak ida ba ita nia solusaun. Forum diskusaun ida ne’e estudante sira sei mai ho dezenho oinoin, sei bolu komunidade sira sei fo hanoin dezenho ne’ebe mak estudante sira halo, tuir duni komunidade nia hakarak ou lae,   pratika sira nia an bainhira pratika solusaun ida”, hatete Koordenador Grupu Feto Enginaria Dulce Aldozinda Soare iha Xanana Reading Room Bidau Lecidere, 14/12

Enginaria Dulce Aldozinda Soareas reforsa tan, iha fatin barak rural no remotas ema balun hetan asesu ona ba bee no saneamentu ijiene, maibé ema barak mak seidauk asesu didiak inklui fasilidade balun ne’ebe la inkluzivu, maske governu halo ona sosializasaun maibé pratikamente sedauk kobre didiak.

“Ita hare edifísiu iha fatin fatin, balun iha eskada no balun seidauk iha ramp ba ema ho difisensia no feto isin rua ne’ebe serbisu iha governu, asesu ba fasilidade sintina nian diak ka lae, depois katuas ferik sira lao iha fatin públiku, ne’e fasil ba sira asesu ka lae, tuir hau nia hare sdauk maximo uno menus hela”, hateten Dulce Aldozinda Soares

Entertantu Partisipante no nudar membru Feto Enginaria, Maria Manuela Franco ba Neon Metin hateten atividade kona ba forum diskusaun ba area bee no sanemantu, bazeia ba sosializasaun ne’ebe halao tiha ona ba universidade sira, atu bele hamosu fali kompetisaun dezenho inkluzivu  

“Diskusaun ida ne’e halao ba datolu ona ba universidade UNPAZ, UNTL, UNITAL, sei kontniua iha fulan oin, ho projeitu ida ne’e atu haklean no habelar liu tan imformasaun, wainhira ita dezenho ruma karik presiza tau konsiderasaun ba ema hotu hanesan, inklui ema isin rua sira”hateten Maria Manuela Franco

Atividade nee realiza tanba Feto Enginaria halao parseiro ho Water Aid ho papél mak fahe informasaun no sosializasaun ba Universidade, komunidade sira relasaun ho bee no sanemantu ne’ebe ijiene

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here