Home Saude Funsionariu Timoroan nain 1 Serbisu Iha Konsuladu Timor Iha Kupang Positivu COVID-19

Funsionariu Timoroan nain 1 Serbisu Iha Konsuladu Timor Iha Kupang Positivu COVID-19

453
0
Koordenador Pilar VII COVID-19, Dr. Nilton do Carmo da Silva. [Foto: David da Costa | 30.01.2021]

Reportazen David da Costa Gusmao

Funsinariu timor-oan ida ne’ebe serbisu iha konsuldau Timor-Leste iha Kupang, konfirmadu positivu COVID-19. Liu hosi konferensia imprensa Koordenador Pilar VII COVID-19, Dr. Nilton do Carmo da Silva informa ba jornalista sira katak, iha loron 30 Janeiru 2021, hosi Komisaun Nasionál rejista tan kazu konfirmadu COVID-19, pasiente ne’e timór-oan mane ho idade 49, ne’ebe servisu nudar funsionariu iha konsuladu Timor nian iha Kupang -Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Pasiente ne’e laiha sintomas ka asimtomatiku, dadaun ne’e ita nia ekipa vijilansia lori ona mai iha sala izolamentu Vera Cruz”, dehan Dr. Nilton iha palacio da Cinzas kaikoli, 30/01.

Nia esplika iha loron 15 Janeiru 2021 pasajeiru husi Kupang – Indonézia mai Timor-Leste liu hosi pontu entrada Batu-Gade Munisípiu Bobonaro, pasajeiru ne’e nu’udar adidu imigrasaun serbísu iha Konsuladu Timor nian iha Kupang, Indonézia.

Nia salienta iha loron ne’ebé nia tama mai, ekipa liña frente submete kedas pasajeiru ne’e bá iha kuarentena Batu-gade, iha loro 27 Janeiru ekipa vijilánsia Pilár 3 iha serbisu Saúde Munisípiu Bobonaro, ba hasai nia teste swab no iha loron 29 Janeiru rezultadu teste laboratóriu hatudu katak sidadaun ne’e positivu COVID-19.

Entertantu dadus akumulativu teste iha 18.903, hein rezultadu 166, kazu foun aumenta 1, akuulativu kazu 70, rekuperadu foun nain 1 no atuál baixa 19 (Dili iha 18 no RAEOA nain 1).

Akumulativu negativu 18.667, akumulativu rekuperadu 55, pasa ona loron 14 iha nain  7.501, kuarentena  hamutuk 230, iha Dili nain 126, munisípiu nain 104 no auto-kuarentena iha 193, iha Dili nain 186 no nain 7.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here