Home Uncategorized Arsebispu Arkidioseze Metropolitana Dili, Kontinua Suspende Misa Ba Publiku Iha Dili

Arsebispu Arkidioseze Metropolitana Dili, Kontinua Suspende Misa Ba Publiku Iha Dili

146
0
Arcebispo Metropolitano, Virgilio do Carmo da Silva (Foto: Ricky Samlelo)

Reportazen David da Costa Gusmao

Komunikadu imprensa ne’ebe Mak Neon Metin asesu iha loron 15 Maiu relata katak Arsebispu Arkidioseze Metropolitana Dili, sei deside kontinua suspende atividade misa ba publiku no sakramentu sira iha vigararia Dili nian.

Arsebispu Arkidioseze Metropolitana Dili (AAMD), Dom Virgilio do Carmo da Silva,SDB informa sei deside  Munisipiu Dili kontinua laiha selebrasaun atividade misa, tanba bazeia ba  desizaun hosi reuniaun Konsellu Ministru ne’ebe fo sai iha loron 12 Maiu 2021, konaba hanaruk konfinamentu domisiliariu jeral iha Munisipiu Dili ba loron 14 tan.

“Ho ida ne’e, ha’u komunika ba Pároku Relijiozu ho relijioza no sarani sira hotu, katak ita sei suspende selebrasaun misa ba publiku no sakramentu  iha vigararia Dill to’o loron ne’ebé konfinamentu obrigatóriu termina iha loron 27 maiu 2021, oras 23:59,” dehan Bispu Virgílio do Carmo liu hosi komunikadu Imprensn, ne’ebe Neometin asesu iha sabadu 15/05.

Nia salienta, ba iha vigararia  sira seluk hanesan Aileu , Ainaro , Ermera , no Rejiaun Administrativa Espesiál Oe – Cusse Ambeno ( RAEOA ) ho Manufahi , kontinua atividade selebrasaun misa sakramentu   ba públiku la’o hanesan baibain.

“Ha’u husu serimónia funeral hala’o tuir orientasaun hosi rezolusaun Governu nian (Cfr.Alínea 20 do Res . N °45 / 202). No durante fulan rozáriu nian  (mes de Maio) iha vigararia Dili, reza tersu  hala’o de’it iha família ida – idak no la iha prosisaun sira, maibé ba vigararia – sira seluk hala’o tuir tradisaun ne’ebé durante ne’e ita iha,” nia deklara.

Nia husu ba sarani  sira atu kumpre nafatin medida preventiva  sira, uza máskara, fase  liman ho sabaun  uza hand sanitizer no distansia sosial, atu nune’e, ho finalidade atu garante hotu hotu hetan saúde di’ak.

“Ha’u hato’o obrigadu wain ba komprensaun no kolaborasaun, ita Inan Lalehan, Maria Virjen, sei hamutuk ho ita no hamahan ita  hotu. Ha ‘u nia bensaun ba imi hotu,” nia konklui

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here