Home Notisia Aniversáriu Relatóriu Chega! Hugo: Prezerva Memória Pasadu Hodi Tulun Sobrevivente

Aniversáriu Relatóriu Chega! Hugo: Prezerva Memória Pasadu Hodi Tulun Sobrevivente

426
0
Diretor Ezekutivu CNC. [Foto: Santy | 29.10.2021]

Reportajen Umbelina dos Reis

Liuhusi loron aniversáriu relatóriu Chega! ba dala 16, Diretor Ezektuviu Centro Nasional Chega! (CNC), Hugo Fernandes iha nia deskursu hateten antigu komarka Balide nu’udar fatin istóriku katak mai husi istoriku no mai husi Timor nia ukun rasik-an.

Nia deha iha kontestu atu prezerva memória pasadu, tulun sobrevivente sira, husik hela lisaun pasadu ba jerasaun foun no foinsa’e sira.

Nia hateten iha tinan 2005, Komisaun Verdade no Rekonsiliasaun hato’o relatóriu Chega, no mós rekomendasaun sira ba Presidente da Repúblika, no ba lider istóriku Kay Rala Xanana Gusmao, iha relatóriu ne’e hamutuk ho rekomendasaun 204.

Liuhusi manda primeiru CNC nian mak oinsá atu utiliza no promove implementasaun no rekomendasaun sira ne’e

“Liu tiha tinan 4, Centro Chega! nia ezisténsia, hamutuk ho parseiru sira, hahu integra ho rekomendasaun sira, polítika, programa no mós atividade sira ne’ebé mak iha, maski neneik maibe ita hatudu ona progresu ne’ebé maka di’ak,” esplika Diretor CNC, bainhira halo nia diskursu iha, ambitu loron aniversáriu relatoriu Chega! iha edifísiu CNC Balide, kinta 28/10.

Nia informa katak iha tinan 2021 Centro Chega! estabelese ona ho parseria no entidade sira  hamutuk 53 ba implementasaun rekomendasaun sira ne’e

“Haree ba progresu sira ne’ebé mak ita hasoru no lao dadauk, no  dezafiu sira ne’ebé maka mai, iha kontestu sira, prezerva memória pasadu hodi tulun sobrevivente sira, atu husik hela lisaun pasadu ba ita nia Jjerasaun foun no foinsa’e sira , fiar katak lia murak husi saudozu Presidente Nicolao Lobatu husik hela mai ita, katak ita hatene, ita bele no ita sei manan,” nia hakotu

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here