Home Notisia HAK Ezije CNE Fo Sansaun Ba Kandidatu La Partisipa Iha Debate, Nasaun...

HAK Ezije CNE Fo Sansaun Ba Kandidatu La Partisipa Iha Debate, Nasaun Ne’e Laos Kompania Ema Ida nian

469
0
Diretors Ezekutivu, Sisto dos Santos. [Foto: Silvino | 15.03.2022]

Reportajen Silvino Freitas

Relasiona ho debate publiku ne’ebé organiza husi Komisaun Nasional Eleisaun (CNE-sigla portugues) karik kandidatu Prezidente ba períodu 2022-2027 balun auzente iha debate ida ne’e, HAK sujere atu fo sansaun tanba la obdese ba regra.

“HAK atu hateten katak ema hotu ne’ebé tama tenke obedese ba regra, dezafia ba sidadaun hotu katak nasaun ida ne’e laos nasaun Barbara, laiha regulasaun ema hotu tenke obedese ba regra ida ne’e, CNE órgaun eleitorál no nia mak kria regra ida ne’e, karik kandidatu ida mak la tuir debate fó sansaun” dehan Diretór Ezekutivu HAK, Sisto dos Santos liu husi konferénsia imprensa iha HAK Farol,(15/03).

Tuir nia kandidatu ida antes atu sai Prezidente de’it la obedese ona ba regra, sa tan sai Prezidente, nasaun ne’e laos sai kompañia ema ida nian, nune tenke obedese ba regra ida ne’e mak jogu demokrasia.

“Agora ne’e laos festa demokrasia maibe jogu demokrasia, festa demokrasia ne’e maka mean bakufila, mutin bakufila no jala bakufila, ita lahalo kampaiña manu iha palku leten ne’e ita halo demokrasia ne’e sai kidun-molik” nia triste.

Nia konklui HAK triste tebes tanba kandidatu sira lakon maturidade polítika ne’ebé diak hodi hamiis valor demokrasia.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here