Home Notisia Kandidatu PR Lú Olo Ho Vizaun Hari Estadu Demokrátiku de Direitu no...

Kandidatu PR Lú Olo Ho Vizaun Hari Estadu Demokrátiku de Direitu no Kumpre Tuir Konstituisaun

612
0
Kandidatu PR Lere Ana, Kandidatu PR Lu Olo dadalia. [Foto: Santy | 17.03.2022]

Reportajen David da Costa Gusmao

Kandidatura Prezidente Relublika (PR), Dr. Francisco Guterres Lú Olo, ho numeru sorteiu  hato’o  nia vizaun no misaun  katak, nasaun ida ne’e lori ema rihun ba rihun maka konkista Independensia ida ne’e.

“Hau nia vizaun no  misaun lori hau sai kandidatu dala ida tan, ba Prezidente Repúblika ba Períodu 2022-2027, hau hakarak hatete ba imi hotu katak independensia Timor Leste nina foin konkista, ne’ebé ema rihun ba rihun maka lori ran no ruin hodi sosa,” dehan  Lú Olo, bainhira partisipa  iha  debate kandidatura sira iha Novo Turizmu Lesidere,  Tersa 15/03.

Nune’e Liu husi sira ne’ebe maka sei moris, hari estadu ida ne’e, bolu naran estadu demokrátiku, ne’ebe hatuir iha konstituisaun ida, hodi defne konstituisaun ne’e rasik, define forma organuzasaun poder ezersísiu  polítiku, kona ba titularis sira ne’ebe maka konkore ho demokrátiku.

“Tanba ne’e maka hau mai sai  kandidatu, hau nia vizaun maka ida ne’e atu hametin estadu de direitu demokratiku, lao tuir konstituisaun  no lei sira, atu halo Vizaun ida hanesan Prezidenti Republika, promote sei kumprii kompetensia tuir konstituisaun  ne’ebe maka fo mai Prezidenti Republika”, dehan Lu Olo

Nafatin hametin relasaun ho institusionais, respeitu prinsipiu de orgaun de soberania sira, Parlamentu, Governu no Tribunal sira, buka nafatin para atu bele kooperasaun diak ho soberania sira hotu.

Entretantu Prezidenti Republika ida ne’ebe  atu bele haree kona fali ba Lei ho lei  oan sira ne’ebe aprova husi Parlamentu tantu husi Governu, tenki hare didiak hotu, nune bele halao misaun ida ne’e ho didiak bele garante paz no estabilidade.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here