Home Notisia Retornu Fundo Minarai Fluktuativu, Despesa Estadu Konstantamente Aumenta

Retornu Fundo Minarai Fluktuativu, Despesa Estadu Konstantamente Aumenta

491
0

Membru Konseleiru KKFP hosi sosiedade civil, Juvinal Dias, halo aprezentasaun kona ba servisu sira mak halo tiha ona durante ne’e hodi defende Fundo Soberanu ba membru FONGTIL sira. Aprezentasaun ne’e halo iha Edifisiu FONGTIL, 11/06.

Iha aprezentasaun mak Juvinal Dias, hatudu iha grafik ba membru sira kona ba despeza estadu nian ne’ebe antisipadamente sei auementa ba bebeik ba tinan  5 tuir mai. Nia hatete mos katak gastus ne’e sei aumenta tanba projetu Greater Sunrise nian.

“Despeza estadu nian sei aumenta bebeik iha tinan 5 nia laran. Iha projeksaun Timor-Leste sei gasta 10 billions resin hodi halo investementu ba Greater Sunrise. Gastus ba despeza ne’e sempre halo violasaun ba Rendementu Estimatiza Sustentatvel nian. Situasaun ida ne’e kria inserteza bo’ot ita nia ekonomia tanba akontese mos fluktuativu iha retornu investementu iha Fundo Minarai, “ Juvinal Dias esplika.

Juvinal Dias mos aumenta hodi dehan katak, “Konsellu Konsultativu halo pareser ho fokus ba Orsamentu Jeral Estadu, no halo kolokiu oin-oin hodi esplika situasaun Fundu Minarai nian.”

Diretur Exekutivu FONGTIL, Daniel do Carmo, iha abertura esplika katak aprezentasaun membru Konsellu ba Fundo Petroleu  ne’e hodi kontinua sensibiliza membro FONGTIL nian atu hodi kontinua apar ho servisu sosiedade civil nian, liu hosi ita nia reprezentante iha KKFP. Aprezentasaun ne’e partisipa hosi membru ONG National no International sira.

Iha notisia seluk, publika hosi GMN, fulan ida liu ba (6/05), Presidente Timor Gap, Fransisco Monteiro, hatete katak projetu Greater Sunrise sei fo servisu ba ema 10,000. Maski nune’e seidauk hatene servisu ho skill saida deit mak konta iha numeru 10,000 ne’e nia laran, maibe numeru ida ne’e dook teb-tebes hosi numeru taxa dezempregu 11% mak SEPFOPE nia Diretur Jeral hato’o ba thediliweekly.com.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here