Home Notisia Hametin Jestaun Finanseira Internal, RENETIL Organiza Formasaun

Hametin Jestaun Finanseira Internal, RENETIL Organiza Formasaun

552
0
Formasaun Jestaun Finanseira iha RENETIL (Foto: Mendes "Haksolok")

Reportajen Mendes “Haksolok”

RENETIL halo formasaun internal ba nia membru estrutura sira atu hasa’e kuinesementu klean liu tan konaba ezekusaun orsanmentu no planu ne’ebé adekaudu no mos oinsa funsionamentu serbisu renetil nian bele la’o ho diak no transparante. Formasuan ne’e halao iha Sede RENETIL, ba loron 4 nia laran.

Vise II Sekretariu Jéral  Natalia Aparicio “Rara” afirma Objetivu husi formasaun Jestaun Finanseira mak atu kapasita ita nia ema sira ne’ebé mak  serbisu  iha area adiministrasaun  Finanasas iha RENETIL. Ne’e atu estabelese ita nia sistema finanaseiru n’ebé mak di’ak, tanba ne’e mak antes sira atu serbisu, ita fó uluk lai formasaun para sira mós bele ona serbisu.

Formsaun ida ne’e partisipantes husi membru RENETIL rasik, no formasaun ne’e espesial liu ba sira mak serbisu iha area adiministrasaun  no finansas ka estrutura sira.

Formador Jestaun Finanseiru, Metodio “Lalatak Matebian” nudar mos Auditor, fornese formasaun ida ne’e ho voluntariu no gratuitamente ba estrutura RENETIL ho nia membru tomak. Halo ida ne’e tanba RENETIL mós tinan ida ne’e hetan fundus  husi governu entaun oinsa mak it abele ezekuta tuir prosedementu legais Finanseiru Governu nian.

Partisipante Formasaun, Xefe Unidade Adiministrasaun  Finansas RENETIL, Adenuak Santos Ximenes expresa nia haksolok ho formasuan ne’e.

“Sente kontente ho materiane’ebé mak nia hetan, tanba ne’e nia mós husu agradese ba formador tanba ho nia  protidaun hodi mai fahe ona materia konaba  Jestaun Finanseira nian ne’e mai ami no  metodulojia ne’ebé nia uza hodi hanorin ami kapas tebetes no  halo ami komprende lalais. Materia sira mak ha’u hetan ne’e sente importante tebes tanba oinsa mak atu eszkuta tuir norma no prosedementu legais ne’ebé ita nia estadu estabelese tiha ona.

Adenuak mos haktuir tan katak materia ne’ebé nia hetan sei aplika iha nia serbisu fatin, no  materia ne’e inportante tebes ba ita tanba atu jere nasaun ne’e la fasil no hakarak atu halo ezekusaun orsamentu  ne’e ho transparante efikas no efiensia.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here