Home Notisia Komunidade Covalima Duvida ho Esperiensia husi Empreza Timor Resources Pty Ltd

Komunidade Covalima Duvida ho Esperiensia husi Empreza Timor Resources Pty Ltd

2077
0
Diskusaun Komunitaria iha Suai, Organiza hosi ARC, RBR, CGT (Foto: Zeka Nunes)

Reportajen Kontribuidor Zeka Nunes

Asosiasaun Rede Covalima (ARC), Rede ba Rai (RBR) nomos Core Group transparency (CGT) hamosu inisiativa hodi organiza enkontru no diskusaun komunitaria ida iha loron 17 Outubru 2019 iha salaun Centro Comunidadde Covalima (CCC) hodi rona hosi membru komunidade sira nia preokupasaun oioin liga ho perfurasaun mina no gas rai maran nian mak sei akontese iha area Suai nian mak sei halo hosi empreza Timor Resources Pty Ltd.

Kordenador RBR, Pedrito Vieira esplika katak tuir planu husi ANPM no Timor Resources, area perfurasaun sei akontese iha fatin tarjetu 5. Sira ne’e mak hanesan “Karau Prospect, Kumbili, Laisai, Lafaek nomos Rai Ketan prospect.” Husi area 5 ne’e sei afeta direita ba rai komunidade hamutuk hektar 5, ne’e seidauk inklui ba loke dalan foun nomos armajem mina hekatre 6 iha suku Suai Loro. Husi rai ne’ebe afetadu tuir observasaun katak rai sira ne’e kategoria rai produtivu ba agrikultura, pekuaria, rai kultura (sadan lulik) nomos habitasaun komunitaria. Tamba ne’e kordenador ne’e enfazia ba empreza Timor Resources nomos Governu Timor-Leste atu halo analiza didiak konaba impaktu ambiental nomos impkatu sosiu ekonomiku molok hahu perfurasuan ida ne’e.

“Ita iha ona lei rai no lei lisensamentu ambiental, tamba ne’e lei sira ne’e sai baze fundamentu ba kompanhia ka governu atu kumpri. Bainhira governu hakarak foti rai ba utilidade publiku tenki liu husi konsultasaun publiku ida ne’ebe efetivu nomos liu husi prosesu expropriasaun no indemnizasaun ne’ebe justu tuir lei foun hatete. Laos uza nafatin dekretu lei nomos resolusaun konaba dollar 3 kada metru kuadradu. Sujere mos ba kompaña tenki mai ho lisensamentu ambiental ho planu mitigasaun ba risku sira ne’ebe forte, tamba extrasaun mina no gas sei hamosu impaktu ne’ebe boot ba ambiente, hanesan degradasaun ba rai, kontaminasaun bee mos, poluisaun aar no sonoru (barulho) no oliu foer. Risku boot seluk mak hanesan mosu pembocoran iha pipa ka tanki gas, bele hamosu insendiu. Alein de ne’e  gas bainhira kontamina ho aar bele hamate ema nomos animal sira iha minutu ida nia laran,” Kordenador RBR ne’e esplika.

Husi diskusaun ida ne’e mosu duvidas oi-oin husi Xefe Suku no komunidade sira konaba esperiensia empreza Timor Resources nian ne’ebe foin harii maibe hetan kedas kontratu no fiar husi ANPM. Iha sesaun diskusaun, Xefe suku Camenasa Samuel Barros duvida makas ba Timor resources nia planu no esperiensia sira.

“Hau lakohi istoria at sira uluk repete fali. Tamba ne’e hau sujere makas ba ANPM no Timor Resources atu halo konsultasaun ne’ebe diak no klean ho kominiadde hotu. Hodi nune’e sira bele hatene didiak objetivu husi extrasaun idea ne’e, inklui direitu no benefisiu saida mak sira sei hetan nomos risku sira ne’ebe posibilidade boot atu hasoru. Hau hakarak hau nia komundiade mak deside tuir sira nia direitu la’os mai ho resolusaun nomos lei hodi obriga nomos limita fali sira, hanesan kazu kompensasaun dollar 3 kada rai metru kuaradu husi Timor Gap iha tinan hirak liu ba,” Xefe Suco Samuel expresa.

Aleinde ne’e, lider komuitaria ne’e  mos duvida ho esperiensia Timor Resources nian konaba mitigasaun ba risku sira husi ekstrasaun mina no gas refere.

“Hau duvida no lafiar katak Timor Resources iha abilidade hodi antisipa, nomos  bele resolve kazu sira hanesan lumpur Lapindo iha Sidoarjo Indonesia nian. Tamba sa iha termu da referensia husi ANPM no Timor Resources  la lahakerek risku boot sira hanesan ne’e ho nia mitigasaun sira. Se kazu hanesan akontese, se los mak atu responsabiliza?,” Samuel hato’o nia dubida.

Membru Komunidade, Filomena dos Reis, nudar komunidade nomos delegada iha suku Matai.  Iha ninia intervensaun expresa ninia laran taridu no expetativa.

“Hau nudar feto nomos nudar inan, se karik governu atu mai foti ami nia rai no hela fatin,  labele selu ami ho osan  maibe kria deit kondisaun ida hanesan uma diak no seguru, nune’e hau ho  familia sira bele hela hakmatek, inklui fasilita ho bee mos, besik eskola nomos merkadu,” Filomena hato’o.

Iha diskusaun komunitaria ne’e partisipa husi reprezentante komunidade husi suku 7 afetadu  mak hanesan Suku Matai, Camensa, Labarai, Debos, Raimea, Beco no Belekasac hamutuk ema 36  (feto 6 no mane 30 inklui ema ho defiensia nain 2). Objetivu husi diskusaun komunitaria ida ne’e atu fahe esperiensia ba malu no diskute konaba efeitu potensial sira ne’ebe sei mosu durante no depois extrasaun mina no gas ne’e hala’o.

Kompanhia Timor resource PTY LTD nudar empreza privadu subsidiaria husi kompanhia Timor Resource Holding  husi Australia ne’ebe foin harii iha tinan 2016 no hetan kontratu husi Autoridade Nasional Petroleu no Minerais (ANPM) iha loron 7 Abril 2017 iha Hotel Novo Tuirsmu Dili. Husi kontratu ne’e  fo fiar ba Timor resources hodi halo estudu seismiku 2D no perfurasaun mina no gas iha rai maran iha area Covalima, Ainaro, Manufahi no Bobonaro.

Diskusaun komunitaria ida ne’e hanesan diskusaun regular entre sosiedade sivil ho komunidade afetadu iha area mega projetu sira, ho objetivu atu fahe esperiensia ba malu nomos oinsa komunidade sira bele hatene sira nia direitu ho lolos no bele monitoriza, halo desizaun nomos involve ativu iha prosesu dezenvolvimentu sira iha sira nia suku ka aldeia.

Editor: Ato Lekinawa Costa

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here