Home Meio Ambiente Kauza Hosi Insendiu, Komunidade ho Animal Moris Iha Risku nia Laran

Kauza Hosi Insendiu, Komunidade ho Animal Moris Iha Risku nia Laran

817
0
kauza insidiu ne'ebe akontese iha ai-laran. [Foto: Copyright BBC | 24.10.2019]

Reportazen Francisco Jose de Almeida

Mudansa klimatik no Sunu rai arbiru ne’ebe dalabarak halo hosi comunidade, komesa hatudu nia kauza iha ilha Timor, semana hirak nia laran, iha fatin balun akontense insendio ne’ebe fo risku ba ema ho animal nia moris.

Situasaun ne’e sai preokupasaun comunidade sira ne’ebe mak hela iha área rural. Kauza insendio ne’ebe akonteseu iha Aileu, Ermera no Kapela Ramelau ne’ebe tanba ai-han.

Tuir Secretario Estado Protesaun Civil, Alexandrinho de Araujo informa ba jornalista wanhira hala’o enkontro ho ekipa Protesaun Civil husi Municipio sira, iha nia servisu fatin Kaikoli hateten, husi enkontro ne’e bele hamosu koordenasaun ida ne’ebe transparente, nune’e bele prevene insedio sira ne’ebe akontese iha rai laran.

Alexandrinho hatutan katak presisa iha koordenasaun husi protesaun civil, nune’e bele koordena ho Admistrador municipio, Autoridade lokal nune’e bele alerta ba komunidade sira la bele sunu rai arbiru

“Ita la bele sunu rai ne’e hotu depois ho hanoin ida udan atu besik mai para duut ne’e fasil atu moris mais ita la hatene impaktu ne’e bele boot liu tan ba rai ne’e maran hotu ona quando udan tun automatikamente rai ne’e halai fali no hamosu dezastre”, hateten Alexandrinho

Husi dadus provizorio hatudu katak insendio ne’ebe akontese iha nasaun ida ne’e, total 700 husi municipio sira hanesan Ermera, Liqica, Bobonaru, Ainaru, Aileu, Same ho Manututu liga ho ekipamentus menus husi Bombeiros no dadaun ne’e iha deit kareta ne’en

“Ita iha planu para bele sosa tan balun iha 2020, bainhira iha ekipamentus presisa aumenta tan formasaun ba ita nia bombeiros sira, presisa mos halo koperrasaun ho linha ministeriais liu liu Obras Publikas tanba Bombeiros bainhira tama presisa iha estrada”, esplika Alexandrinhi

Nia haforsa liu tan iha tipu rua ba apoio desastre, maibe la dun prekupa ba emerzencia tamba iha Municipio rasik prepara hela ba apoio emerzencia, nune’e iha mos regra ne’ebe atu komanda ema la bele hela iha fatin risku sira.

Sorin seluk Ponto Vokal Ermera Antonio Viera hatete, husi insedio ne’ebe akontese iha fulan Outubro hetan estragus ba Eskola no Kapela

“Ami hetan dadus husi suku insendio ne’ebe akontese iha 714 familia afetado no seidauk konta ho kategoria seluk husi tipo estragus ne’ebe akontese ba chefe familia iha 113 husi 400 ne’e hetan estragus husi anin boot, loke mos ho edificio instituisaun Governo nian hanesan eskola instituisaun religiojo hanesan kapela husi suku katrei leten posto Admistrativo letefoho no Hatlia hetan estragus Eskola rua ho kepala Ida” Tenik Antonio

Editor Zevonia Vieira 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here